Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera

innovationchalkNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini

Rok za prijavu: petak, 10. oktobar 2014.

U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava.

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Klasteri su pravna lica, geografske koncentracije međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga, preduzeća u povezanim sektorima i povezanih institucija u područjima u kojima međusobno konkurišu, ali i sarađuju.

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
2.    da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
3.    da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
4.    da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
5.    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
6.    da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2014. godinu;
7.    da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;8) da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;9) da preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja mogu biti:
1.    aktivnosti povezivanja članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva – strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, pomoć pri  investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lance dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama, marketing klastera i regiona, razvoj strateških dokumenata);
2.    zajedničke aktivnosti kojima se unapređuje rad klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte;
3.    izrada i/ili realizacija zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
4.    izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5.    zaštita intelektualne svojine, otkup prava na patent i patentnu dokumentaciju.

Klasteri mogu, u okviru jednog zahteva, konkurisati samo sa jednim projektom koji je u skladu sa vizijom i strategijom rada klastera koju su usvojile sve članice, kao i sa operativnim planom za tekuću godinu. U realizaciji projekta mora da učestvuje minimum šest članova klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2014. godine, a koje nisu završene do trenutka objavljivanja ovog poziva.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10.10.2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-864, 019/445-312 i 011/2060-843 ili na  e-mail: sinisa.tesic@narr.gov.rs, i miroslav.mihajlovic@narr.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom
• novi dizajn proizvoda i ambalaže
• elektronska prezentacija

II grupa aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 dinara za  I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose  21.500.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 18. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-810; 011/2060-807; 019/445-364; 011/2060-856 i 011/2060-829.

Detalji konkursa

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći

zensko preduzetnistvoNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda;
• izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronsku prezentaciju preduzeća i
• edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870.

Detalji konkursa

Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

mentoring 3NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP.
Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Program mentoringa u 2014. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine.
NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2013. godine;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2013. godine.

Rok za prijavu: utorak, 06. maj 2014.

Detalji poziva

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Business women one jumpNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima pod nazivom „Uspešna u biznisu“

Ukoliko ste preduzetnica koja uspešno upravlja poslovanjem malog ili srednjeg preduzeća i istovremeno imate više od 25% učešća u vlasništvu ili ste osnivač preduzetničke radnje, društveno odgovorno poslujete, imate odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici, životnoj sredini, zaposlenima i poslovnim partnerima, prijavite se za priznanje „Uspešna u biznisu“, koje dodeljuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj najuspešnijoj preduzetnici u svakom regionu.

Ukoliko ste kao poslovni saradnik/saradnica upoznali preduzetnicu koja ispunjava opisane uslove prijavite je za dodelu priznanja „Uspešna u biznisu“.

Izabranim najuspešnijim preduzetnicama biće dodeljena priznanja u vidu plakete i dobiće mogućnost da bez nadoknade izlažu na 12. Međunarodnom sajmu preduzetništva „Biznis baza“ na zajedničkom štandu „Uspešna u biznisu“. Priznanje će biti dodeljeno na svečanosti u okviru „Biznis baze“, 27. novembra 2013. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8. novembar 2013. godine.

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima u 2013. godini sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agencijom koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Pravo na dodelu priznanja imaju kandidatkinje koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
– da upravljaju poslovanjem malih i srednjih preduzeća i istovremeno imaju učešće u vlasništvu istih preko 25%, odnosno da su osnivači preduzetničkih radnji;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da je registrovan na teritoriji Republike Srbije;
– da je privredni subjekt kojim upravlja žena izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena uspešno posluje;
– da privrednom subjektu kojim upravlja žena u roku od dve godine pre podnošenja prijave za dodelu priznanja nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
– da nad privrednim subjektom kojim upravlja žena nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
– da privredni subjekt kojim upravlja žena nije predmet pokretanja sudskog postupka i
– da žena kandidat za priznanje nije ranije osuđivana.

Program, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312; 019/445-311 i 011/2060-823.

Prijave se podnose putem elektronske pošte, lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa.

Detaljnije o pozivu

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja

young enterpreneurNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini

U okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika  koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja i posluju na području koje zaostaje u razvoju ovog sektora u odnosu na druge delove Srbije, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
1.  istraživanje tržišta;
2.  izradu vizuelnog identiteta proizvoda i usluga (veb sajt, dizajn logotipa);
3.  novi dizajn proizvoda i ambalaže;
4.  izradu poslovnih planova i projekata;
5.  uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
6.  edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
7.  usluge mentoringa;
8.  troškove priključka privrednih subjekata na infrastrukturne sisteme (priključak za vodu, priključak za struju, priključak za gas);
9.  troškove adaptacije prostora u funkciji obezbeđenja dozvole za obavljanje delatnosti.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su upisani u registar Agencije za privredne registre u periodu od 01. januara 2010. godine do 31. decembra 2012. godine;
•    da su u decembru 2012. godine imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
•    da uspešno posluju vremenski period do objavljivanja javnog poziva, ne uzimajući u obzir prvu godinu poslovanja;
•    da nisu u postupku likvidacije ili stečaja;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da imaju sedište na području koje zaostaje u razvoju sektora malih preduzeća i preduzetnika u odnosu na druge delove Srbije, odnosno na području gradova i opština: Jablaničkog okruga (Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava), Pirotskog okruga (Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad), Pčinjskog okruga (Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo), Borskog okruga (Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin), Zaječarskog okruga (Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja), Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa), Raškog okruga (Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Raška, Vrnjačka Banja), Rasinskog okruga (Kruševac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus), Srednjebanatskog okruga (Zrenjanin, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj), Severnobanatskog okruga (Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Novi Kneževac i Kikinda);
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 350.000,00 dinara.

Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/preduzetnikom refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose  12.150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364; 019/445-311, 019/445-312, 011/2060-810; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

womenNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.
Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•    testiranje novih proizvoda;
•    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
•    novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    elektronsku prezentaciju preduzeća i
•    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
•    da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Link

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

mentoring1NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Lajkovcu

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Uporedo sa početkom realizacije programa mentoringa u 2013. godini, počinje i sprovođenje novog projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su u sprovođenje pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Uslovi javnog poziva
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Kategorije kandidata
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
•    Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2012. godine;
•    Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacije
•    Za novoosnovane privredne subjekte:  
1.      Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

•    Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2012. godine:
1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
3.    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
4.    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2012. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Link

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

trainingNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Rok za prijavu: petak, 28. jun 2013.

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Program za unapređenje investicione spremnosti, koji se realizuje u okviru EU Programa integrisane podrške inovacijama (IISP), je razvijen sa cijem da unapredi sposobnosti malih i srednjih preduzeća da:
– Prepoznaju potencijalne prilike za ulaganje i izaberu pravi poslovni model;
– Razumeju i odgovore na očekivanja potencijalnih investitora;
– Predstave svoje poslovanje tako da ono bude privlačno za investitore;
– Formulišu ideje koje će privući odgovarajućeg investitora (vlasnički kapital i/ili kredit);
– Predstave svoj poslovni plan ili poslovnu ideju na način koji bi omogućio uspešno privlačenje investicija;
– Unaprede pregovaračke sposobnosti u cilju što uspešnijeg sklapanja investicionih aranžmana.

Ova vrsta programa je razvijena sa ciljem da pomogne preduzećima, a naročito inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta, da privuku investicioni kapital i da razumeju zahteve i potrebe investitora. U okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovana obuka, pružena savetodavna podrška, obezbeđen mentoring i tehnička podrška kako bi preduzeća u Srbiji unapredila one segmente poslovanja od kojih zavisi njihova investiciona spremnost.

Program obuke
1. Finansiranje razvoja poslovanja – besplatna dvodnevna obuka za 100 malih i srednjih preduzeća, koja će biti organizovana u četiri regionalna centra u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.
2. Unapređenje procesa pristupa investicijama – dodatna besplatna dvodnevna obuka i trening za 20 malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta, koja su uspešno završila obuku u okviru trening radionice ’’Finansiranje razvoja poslovanja’’ i koja imaju visok potencijal za privlačenje investicija.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje investicione spremnosti mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
– Da spadaju u kategoriju mikro, malo ili srednje preduzeća (imaju manje od 250 zaposlenih);
– Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
– Da imaju visok potencijal rasta i da su sposobna da prikažu taj potencijal;
– Da imaju potrebu za investicionim ulaganjem, sada ili u budućnosti, za finansiranje razvoja poslovanja.

U okviru IISP Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovane besplatne dvodnevne trening radionice za predstavnike MSP u četiri regionalna centra u

Srbiji u sledećim terminima:
Prvi krug:
Beograd: 28 – 29. maj 2013.
Novi Sad: 30 – 31. maj 2013.
Niš: 11 – 12. jun 2013.
Kragujevac: 13 – 14. jun 2013.

Drugi krug:
Beograd: 25 – 26. jun 2013.
Novi Sad: 27 – 28. jun 2013.
Niš: 2 – 3. jul 2013.
Kragujevac: 4 – 5. jul 2013.

Način prijavljivanja i obaveštenje o izboru
Za učešće u programu unapređenja investicione spremnosti neophodno je popuniti sledeći upitnik za prijavu: https://www.surveymonkey.com/s/IISP_investment_readiness.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/3620-923.

Usled ogrančenog broja mesta IISP program zadržava pravo da izvrši proces selekcije u skladu sa kriterijumima za učešće u programu razvijenim za potrebe ovog javnog poziva.

Preduzeća koja podnesu zahtev za učešće u Programu za unapređenje investicione spremnosti će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima selekcije.

Rok za dostavljanje prijave je sedam dana pre datuma održavanja radionice!

Link

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

leaderNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta „Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta“ pozivaju potencijalne mlade preduzetnike sa teritorije Republike Srbije da se prijave za dobijanje paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu.

Paket podrške sadrži besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa, bespovratna finansijska sredstva za započinjanje samostalnog biznisa i besplatnu uslugu mentoringa.

Uslovi za konkurisanje
Kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće su potencijalni preduzetnici od 18 do 40 godina starosti, iz izrazito nedovoljno razvijenih područja*, koji su srednju školu ili fakultet završili van rodnog mesta, i to oni:
• koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju u svom rodnom gradu,
• koji nikada nisu obavljali samostalnu delatnost,
• koji nisu koristili državnu pomoć, otpremnine ili sl.,
• koji nisu u radnom odnosu i
• koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
• popunjena prijava,
• opis poslovne ideje,
• izvod iz Matične knjige rođenih (original ili overena kopija),
• overena kopija lične karte,
• overena kopija prijave prebivališta,
• overena kopija diplome,
• potpisana Izjava,
• potvrda o neosuđivanosti.

Bespovratna finansijska sredstva se ne mogu koristiti za:
• delatnost organizovanja igara na sreću i lutrije,
• delatnost trgovine robom široke potrošnje,
• kupovinu putničkih vozila i
• pozajmice drugim licima.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj obezbeđuje besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa i mentoring, a Kancelarija za održivi razvoj  nedovoljno razvijenih područja opredeljuje za ovu namenu maksimalno do 20.000.000 dinara, a ukupan iznos dodeljenih sredstava zavisiće od broja prijavljenih kandidata i dodeljenih poena. Pojedinačni iznos sredstava je od 200.000 do 1.000.000 dinara i zavisi od broja dodeljenih poena. Kriterijumi za dodelu poena su: stepen formalnog obrazovanja, vrsta delatnosti i ocena poslovne ideje potencijalnih korisnika.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i preuzeti formulare sa veb sajta Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (www.kornrp.gov.rs).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 14. juna 2013. godine poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail:

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Jelena Radoman Ilić 011/2060-814 ili
Milan Vujović 011/2060-815 ili
Srđan Rubežić 019/445-359 ili srdjan.rubezic@narr.gov.rs.

*Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava, Čoka (prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu)

Link