Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP Vojvodine“. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 700.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Mere i aktivnosti koje će biti finansirane se odnose na izradu plana komunikacije, promociju primera dobre prakse u podsticanju lokalnog razvoja i promociju izbora za naj-gradonačelnika, izrada akcionog plana za realizaciju programa izbor za naj-gradonačelnika.

Uslovi za učešće na konkursu

  1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta imaju udruženja građana i druge neprofitne organizacije na teritoriji AP Vojvodine.
  2. Podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu samo sa jednim predlogom projekta.
  3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i

međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs

Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku:

  • jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i
tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za  otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu
samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u
zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 04. decembar 2010. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku
saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za finansiranje
projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor
za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse, Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link