Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo će u skladu sa Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2010. godinu i likvidnim mogućnostima budžeta su/finansirati :

– prostorne planove jedinica lokalne samouprave
– planove generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika

Visina ukupnih sredstava predviđenih za dodelu po javnom konkursu je 10.953.850,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa

Na javnom konkursu za su/finansiranje izrade planskih dokumenata mogu da učestvuju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosioci prijave na konkurs mogu da konkurišu za sredstva samo sa jednom prijavom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.arhiurb.vojvodina.gov.rs., i sadrži:

1) naziv jedinice lokalne samouprave;

2) naziv planskog dokumenta

3) podatke o planskom osnovu za njegovu izradu

4) podatke koji ukazuju na značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave.

Prijava na javni konkurs mora biti overena i potpisana od strane ovlašćenog lica jedinice lokalne samouprave.

Uz prijavu se podnose:

1. Odluka o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa doneta od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog, odnosno gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta;

2. dokumentaciju u skladu sa članom 47. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS», broj 72/09 i 81/09), odnosno ugovor o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa ukoliko je takav ugovor zaključen pre raspisivanja konkursa.

3.  fotokopija PIB obrasca

4.  fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Prijave koje nisu predmet konkursa, koje su neblagovremene, nepotpune i koje ne ispunjavaju uslove propisane ovim javnim konkursom neće se razmatrati.


Rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2010. godine.

Razmatranje, sačinjavanje liste prispelih prijava i predloga odluke o raspodeli sredstava po konkursu vršiće komisija koju obrazuje pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

  • broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana,
  • stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj  Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
  • stepen završenosti-usaglašenosti planskog dokumenta po Zakonu o    planiranju i izgradnji,
  • visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinska sekretarka za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i jedinice lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva regulisaće se ugovorom.

Rok za objavljivanje rezultata javnog konkursa je 13.12.2010. godine i biće objavljeni na sajtu Sekretarijata.

Rok završetka izrade planskih dokumenata je 31.08.2011. godine.

Prijave na javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «Prijava na javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine» Pokrajinskom sekretarijatu za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4529).

Jedinica lokalne samouprave kojoj budu dodeljena sredstva se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku izrade planskog dokumenta, odnosno najkasnije do 31.08.2011. godine dostavi izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova overenom od strane odgovornog lica (kompletan postupak javne nabavke, ugovor, račune i izvode).

Link