Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju finansiraće u 2010. godini realizaciju projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“ s ciljem promovisanja evropskih vrednosti i informisanja šire javnosti o agendi EVROPA -2020. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana i ostale neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 03. Decembar 2010. godine, a realizacija projekta u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji i Statut organizacije.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na konkurs za finansiranje projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Prekodravac Aleksandar).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 07. Decembar 2010. godine, a rok za zaključenje ugovora je 07. Decembar 2010.godine

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju završni izveštaj o realizaciji projekta;

– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica i pečatom), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.