Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (Sl. List APV broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u okviru razdela 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u okviru razdelu 13, pozicije 367, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 dinara.
Cilj Konkursa je finansiranje organizovanja prezentacija i radionica za 150 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 6 okruga sa teritorije AP Vojvodine radi unapređenja znanja za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.
Odabir organizatora i realizatora obuke, vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i kriterijumima.

Uslovi Konkursa:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili druge neprofitne organizacije.
2.    Sredstva opredeljena ovim Konkursom odobravaće se bespovratno po konkursnom zahtevu.
3.    Smernice za podnosioce prijava, sa pratećom dokumentacijom su sastavni deo konkursnog materijala i mogu se preuzeti ovde
4.    Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna osnovna i prateća dokumentacija.
5.    Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6.    Prijave i potrebna dokumenatacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za finansiranje organizovanja edukacija i radionica u okviru IPA programa prekogranične saradnje“ u originalu i u elektronskom obliku na CD-u.
7.    Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 03. decembar 2010. godine, a rok za realizaciju projekta je 31. mart 2011. godine
8.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
9.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni drugo pravno sredstvo.
11.    Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, www.region.vojvodina.gov.rs
12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region.vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-42 021/487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Link