Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU’

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje projekta „Organizacija događaja u okviru OPEN DAYS- a 2010“

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju finansiraće u 2010. godini realizaciju projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“ s ciljem promovisanja evropskih vrednosti i informisanja šire javnosti o agendi EVROPA -2020. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana i ostale neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 03. Decembar 2010. godine, a realizacija projekta u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst:“Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji i Statut organizacije.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na konkurs za finansiranje projekta „Organizacije događaja u okviru OPEN DAYS-a 2010“, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Prekodravac Aleksandar).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 07. Decembar 2010. godine, a rok za zaključenje ugovora je 07. Decembar 2010.godine

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju završni izveštaj o realizaciji projekta;

– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica i pečatom), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU

Konkurs za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju su-finansiraće organizovanje edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (Sl. List APV broj 20/2009 i 18/2010-rebalans) u okviru razdela 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u okviru razdelu 13, pozicije 367, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000,00 dinara.
Cilj Konkursa je finansiranje organizovanja prezentacija i radionica za 150 predstavnika javnog i civilnog sektora iz 6 okruga sa teritorije AP Vojvodine radi unapređenja znanja za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.
Odabir organizatora i realizatora obuke, vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i kriterijumima.

Uslovi Konkursa:

1.    Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, agencije, fondovi ili druge neprofitne organizacije.
2.    Sredstva opredeljena ovim Konkursom odobravaće se bespovratno po konkursnom zahtevu.
3.    Smernice za podnosioce prijava, sa pratećom dokumentacijom su sastavni deo konkursnog materijala i mogu se preuzeti ovde
4.    Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna osnovna i prateća dokumentacija.
5.    Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6.    Prijave i potrebna dokumenatacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za finansiranje organizovanja edukacija i radionica u okviru IPA programa prekogranične saradnje“ u originalu i u elektronskom obliku na CD-u.
7.    Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 03. decembar 2010. godine, a rok za realizaciju projekta je 31. mart 2011. godine
8.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
9.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni drugo pravno sredstvo.
11.    Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju, www.region.vojvodina.gov.rs
12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za finansiranje organizovanja edukacija i radionica za predstavnike javnog i civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine za proces programiranja i projektnog planiranja u okviru IPA programa prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region.vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-42 021/487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje opština u IPA projektima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010 godinu („Sl.list APV“ broj: 20/2009 i 18/2010-rebalans). Ukupna sredstva obezbeđena za ovu namenu su 20.000.000,00 dinara, i tona razdelu 13 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju u iznosu od 15.000.000,00 dinara, a u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju  u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. dodeliće se podnosiocima projekta za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata prekogranične saradnje.

Najviši iznos koji se dodeljuje za sufinansiranje učešća JLS po projektu prekogranične saradnje je do 1.000.000,00 dinara

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.Pravo učešća na konkursu kao nosioci predloga projekta imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju usvojene strateške planove razvoja i koje su neposredno odgovorne za pripremu i sprovođenje aktivnosti projekta sa svojim partnerima.

2. Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta. Podnosilac predloga projekta može da bude partner još na jednom predlogu projekta.

3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa smernicama za izradu predloga projekta (Aneks A).

Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta, način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u jednom štampanom originalu i dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa i adresa podnosioca prijave i tekst:„ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

5. Krajnji rok za predaju prijava je 25. novembar 2010. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Konkursna komisija Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju doneće Odluku o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje podnetih projekata. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga  pravna sredstva.

8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, www.samouprava.vojvodina.gov.rs  i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju.

9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje učešće JLS sa teritorije AP Vojvodine na projektima prekogranične saradnje.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42  radnim danom od 09 do 15 časova.

Link