Bespovratna sredstva za izradu projekata

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Finansiranje izrade projekata vodosnabdevanja u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara,

II Finansiranje izrade projekata otpadnih i atmosferskih voda u ukupnom iznosu do 63.183.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs;
  2. Fotokopija PIB obrazca;
  3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
  4. Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta; ponuda za izradu projekta;
  5. Tehnička dokumentacija (projektni zadatak) obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama glavnih vodova i izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima i
  6. Saglasnost Grada/opštine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/opštine mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat, kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 03.12.2010. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

sa naznakom za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-05 i 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad

Link