Konkurs „Prva šansa“

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih

Program zapošljavanja mladih „Prva šansa 2010”

Program zapošljavanja mladih „PRVA ŠANSA” podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Učešćem u Programu poslodavac ostvaruje pravo:

1. da angažuje, radi realizacije volonterske prakse u trajanju od 3 meseca, potreban broj mladih kojima NSZ isplaćuje novčanu pomoć  u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i vrši uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom;

2. da zasnuje radni odnos u svojstvu pripravnika sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu;

3. na refundaciju zarade za pripravnike, i to:

–       neto zarade u mesečnom iznosu od:
I   20.000 dinara, za pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim  obrazovanjem,

II 18.000 dinara, za pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

III 16.000 dinara, za pripravnika sa srednjim obrazovanjem i

–       troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

.

Nivo obrazovanja
Zarada pripravnika Zarada
Ukupno Refundira NSZ Obaveza  poslodavca
VSS 20.000 32.439 29.850 2.589
VŠS 18.000 29.075 26.829 2.246
SSS 16.000 25.712 23.807 1.905
.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju:

POSLODAVCI:

–       iz privatnog sektora;

–       koji su solventni;

–       koji redovno izmiruju obaveze po osnovu socijalnog osiguranja zaposlenih;

–       koji imaju kadrovskih i drugih kapaciteta za stručno osposobljavanje lica;

NEZAPOSLENA LICA:
–       koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

–       sa srednjim, višim i visokim nivoom obrazovanja;

–       bez radnog iskustva u struci;

–       starosti do 30 godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poslodavac podnosi:

–       Zahtev za učešće u Programu (na obrascu NSZ);

–       Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre);

–       Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–       Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

OBAVEZE POSLODAVACA

–       Da sa licem zaključi  ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava;

–       Da sa NSZ zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i zapošljavanju mladih u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) sa licem;

–        Da zasnuje radni odnos za rad na istim ili srodnim poslovima sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu u skladu sa ugovorom i NSZ dostavi dokaze u roku od 30 dana;

–       Da zadrži lice u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 meseci po isteku stručnog osposobljavanja;

–       Da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda trajanja Programa u odnosu na prosečan broj zaposlenih u kvartalu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj organizacionoj jedinici NZS  prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih može u program uključiti maksimalno do 2 lica, a poslodavci koji imaju preko 10 zaposlenih mogu u program uključiti maksimalno do 20% od ukupnog broja zaposlenih.

NSZ zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju o ispunjenosti konkursnih uslova.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Donošenje odluka po Programu će se vršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Prednost pri odlučivanju imaće zahtevi kojima se nakon završetka volonterske prakse preuzima obaveza zapošljavanje većeg broja pripravnika.

O međusobnim pravima i obavezama između NSZ i poslodavca zaključuje se ugovor.

OSTALE INFORMACIJE

Obrazac Zahteva za finansiranje programa se može  dobiti u organizacionim jedinicama NZS ili na web sajtu www.nsz.gov.rs

Informacije o programu se mogu dobiti u pozivnom centru NSZ na telefone: za poslodavce 0901 300 301; za nezaposlena lica 0800 300 301, na web sajtu www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ .

Konkurs je otvoren do 07.10.2010. godine.