Konkurs za snimanje kratkometražnih filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za  snimanje  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno – igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini u produkciji Udruženja  građana

RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 dinara.

(Po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijma)

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji su:

  • Od posebnog kulturnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
  • Predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
  • Koji reklamiraju opšte kulturno nasleđe Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije;
  • Doprinose afirmaciji mladih stvaralaca i privlačenju talenata iz Republike Srbije ili evropskog ekonomskog područja;
  • Svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
  • U kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

USLOVI

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo udruženja građana  registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi  (u daljem tekstu: producent) i čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Jedan producent može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan programski sadržaj.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje snimanja  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno – igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 13. do 27. septembra 2010. godine.