Konkurs za finansiranje medijske kampanje

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Poziv na konkurs za finansiranje medijske kampanje

Pozivaju se agencije, kompanije i organizacije da podnesu predloge za kreativno rešenje i implementaciju dve medijske kampanje čiji je cilj:

  • Promocija tolerancije i prevencija diskriminacije u Republici Srbiji
  • Integracija Roma i ostalih nacionalnih manjina u Republici Srbiji

Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • ·
Predlog   projekta   (kreativni   koncept,     metodologija   i   vremenski   okvir
implementacije  projekta).   Predlog  je  potrebno  dostaviti  u  word   ili  pdf
  • ·
formatu i ne bi trebalo da bude duži od 10 stranica po kampanji.
Budžet za kampanju koji obuhvata osnovne stavke. Maksimalni iznos sredstava
  • ·
za obe kampanje je ukupno 50.000 eura.
Biografija koordinatora/ke projekta i kontakt podaci.
  • ·
Opis delovanja agencije/kompanije/organizacije koja podnosi predlog projekta
  • ·
(dosadašnji projekti, ciljevi organizacije, show-reel i sl.)
Fotokopija Rešenja o registraciji agencije/organizacije/kompanije.

Vremenski okvir kampanje – od momenta postizanja dogovora o sadržaju (sa namerom što skorijeg početka) do 31.maja 2011. godine.

Predloge i prateću dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 04.oktobra 2010. godine u 17.00 časova, na i-mejl adresu office@hmrserbia.rs

Podnete prijave razmatra komisija sačinjena od predstavnika tima projekta „Implementacija prioriteta u oblasti ljudskih prava i nacionalnih manjina“ finansiranog od strane Evropske Unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Molimo potencijalne aplikante da ne zovu telefonom. Svi zainteresovani treba da napišu svoj predlog i daju svoju ponudu. Za ovu prijavu nije dat formular, već aplikanti treba da u ograničenom prostoru svoje aplikacije u slobodnoj formu predstave svoje kreativne ideje, jasnoću izražaja i najbolji odnos između uloženih sredstava i dobijenog efekta.

Napomena: samo koordinatori projekata koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Dodatne informacije mogu se naći na internet adresi Ministarstva za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Detalji o projektu:

SPROVOĐENjE PRIORITETA U OBLASTI POŠTOVANjA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE NACIONALNIH MANjINA

Projekat „Sprovođenje prioriteta u oblasti poštovanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina“ finansiran je od strane Evropske Unije unutar programa predpristupne pomoći IPA 2007. Vrednost projekta je 1.5 miliona evra a period implementacije je osamnaest meseci u vremenu od decembra 2009 do juna 2011. godine. Cilj projekta je da pruži podršku srpskoj vladi u ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti poštovanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina. U okviru projekta, pored ostalih aktivnosti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava treba da dobije novu računarsku opremu i programe koji će stvoriti nove kapacitete u obradi podataka u vezi sa ljudskim i manjinskim pravima a deo opreme biće obezbeđen i za nedavno izabrane savete nacionalnih manjina.

Projekat se sprovodi od strane konzorcijuma predvođenim kompanijom GDSI Limited i ima četiri komponente:

Prva komponenta – tiče se izgradnje kapaciteta Ministarstva za ljudska i manjinska prava i njegove jače povezanosti sa drugim republičkim organima i državnim institucijama. Aktivnosti unutar ove komponente uključuju seriju radionica, podršku i obuke u procesu izrade strateških dokumenata, konferencije o određenim pitanjima i organizovanje studijskih poseta međunarodnim istitucijama iz oblasti ljudskih prava u Ženevi, Hagu, Strazburu i Varšavi.

Druga komponenta usredsređena je na podršku vladi i naročito Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da razvije i uspostavi efektivan sistem za praćenje stanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina. Predviđeno je značajno unapređivanje tehnoloških uslova rada, tj. računarske hardverske i softverske opreme. U tom kontektstu, tehnička podrška projekta podrazumeva davanje saveta i smernica kako bi omogućila ministarstvu i njegovim partnerima da razviju stabilan sistem za monitoring i da naprave baze podataka za efikasniji rad.

Treća komponenta – U procesu razvijanja sistama za monitoring, ministarstvo će poboljšati saradnju sa lokalnim vlastima. Projektom je predviđeno izvođenje obuka za odabranu grupu opština u oblasti ljudskih prava – instrumenata, politika, praksi koje se na tom planu primenjuju na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou. Efekasan sistem za zaštitu i unapređenje ljudksih prava iziskuje dobru koordinaciju i partnerske odnose između svih nivoa vlasti u državi i postoji namera da se kroz ove aktivnosti inicira partnerski odnos koji će se nastaviti i posle završetka projekta.

U trećoj komponenti predviđen je rad i sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji predstavljaju oblik zaštite kolektivnih prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika. Posebna pažnja posvećena je jačanju organizacionih, tehničkih i finansijskih kapaciteta Nacionalnih saveta kako bi što bolje zastupali interese svojih zajednica.

Četvrta komponenta Projekat će dati širi fokus na ljudska i manjinska prava putem organizovanja medijske kampanje kako bi se promovisale tolerancija i nacionalne manjine u Srbiji.