Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO’

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj

ruralni.razvojPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (program LEADER)

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini, u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa po sledećim tačkama:

1.1. Pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja Program LEADER  u iznosu do 500.000,00 dinara  po prijavi.
1.2. Sufinansiranje relizacije projekata po prioritetima iz Lokalnih strategija  ruralnog razvoja  formiranih teritorijalnih partnerstava po Programu LEADER u iznosu do 1.000.000,00 dinara po prijavi.

Korisnici podsticajnih sredstava
Korisnici sredstava su za tačku: 1.1. Nova partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj –  lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine. 1.2. Formirana teritorijalna partnerstva sa teritorije AP Vojvodine, koje su izradile „Strategiju lokalnog razvoja“ po programu LEADER u prethodnoj godini.

Konkurs je otvoren do 31.10.2014. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Sufinansiranje  izgradnje i  rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta bez PDV-a.

Radovi, u smislu ovog konkursa, se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode,  crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije, odnosno  za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih  društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Konkurs traje: 07.05.2014. do 30.05.2014.

Detalji konkursa

Odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

old farmer couplePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2014. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 150.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u periodu od 2010-2014,
4.    daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje: 06.04.2014. do 30.05.2014.

Detalji Javnog oglasa

Dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasator

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za zagrevanje za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 44.081.270,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici:
– fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 65 godina;
– mala pravna lica,preduzetnici
– zemljoradničke zadruge – upisana u registar privrednih subjekata i u registar poljoprivrednih gazdinstava,registrovani podnosioci prijava moraju biti na teritoriji AP Vojvodine.

Namena i visina podsticaja
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog  plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);

2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. Mreže za senčenje objekta;

5. Sisteme za navodnjavanje kap po kap;

6. Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i

7. Sisteme za zagrevanje;

Maksimalna vrednost podsticaja za nabavku opreme, odnosno materijala za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru navedenih pod tačkama 1-6 ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

Maksimalna vrednost podsticaja za sisteme za zagrevanje navedeni pod tačkom 7 ne može biti veća od 600.000,00 dinara.

Ukupan iznos podsticaja po jednoj prijavi može maksimalno iznositi 1.300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 2.12.2013 godine.

Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-24

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti OVDE

Konkurs – nabavka uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice

meter

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa je
Sufinansiranje nabavke mernih uređaja radi brzog određivanja relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina, a radi realizacije tačke III Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Sufinansiraće se merni uređaji sledećih karakteristika:
1. Merenje relevantnih parametara pšenice u NIT transmitansi, prolaskom svetlosnog zraka kroz celu zapreminu uzorka,
2. Opremljenost uređaja „ANN“ (Artificial Neuron network) nelinearnim kalibracijama za žitarice,
3. Mogućnost merenja sadržaja proteina i vlage u pšenici,
4. Uređaj mora imati mogućnost povezivanja sa centralnim serverom, mogućnost praćenja rezultata merenja na daljinu i mogućnost statističke obrade rezultata putem softvera na serveru.

2. Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju skladištari registrovani na teritoriji AP Vojvodine, sa kapacitetom skladištenja ne manjim od 10.000 tona, i to:
1. Zemljoradnička zadruga koja se bavi skladištenjem pšenice
2. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata koji se bavi skladištenjem pšenice
3. Privredni subjekt koji se bavi skladištenjem pšenice

Mesto realizacije odobrene investicije mora biti na području AP Vojvodine.

3. Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bezpovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, u AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 16.100.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku pojedinačnoj investiciji po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

Korisnik sredstava sa svojim povezanim licima može podneti samo jednu prijavu za uređaj kupljen i plaćen u 2013.godini.

4. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Podnosilac prijave ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1. dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

2. ima dokaz o vlasništvu skladišta, odnosno ukoliko nije vlasnik skladišta, da ima ugovor o zakupu istog koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

3. je skladište, u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog konkursa.

4. nema neizmirenih dospelih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti..

6. je upisan u registar ponjoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status

7. je registrovan kod Agencije za privredne registre i bavi se skladištenjem pšenice;

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs
Zemljoradičke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza carinska deklaracija kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga),

6. izvod iz Agencije za privredne registre,

7. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018.godine

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti.

Preduzetnik i privredni subjekt
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca;

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. izvod iz Agencije za privredne registre;

6. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava
za trezor

7. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018. godine;

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana;

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti;

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno sa 02. decembrom 2013. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4416.

Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti OVDE.

Konkurs za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose 70.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici) nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednog gazdinstva i to;

 • da je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da ima prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, da je stariji od 65 godina, da daje u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja ugovora.
 • da je Ugovor o dugoročnom zakupu, zaključen u godini u kojoj se podnosi zahtev, i da isti ne može biti zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
 • da nije korisnik penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika.
 • da već ne koristi podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini ;

 • do 5.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu, koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da zakupac nije stariji od 60 godina.
 • do 8.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a stariji je od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.
 • do 10.000,00 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, a nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Uz zahtev, koji je sastavni deo konkursa, i koji mora biti čitko popunjen štampanim slovima, budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zamljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju najkasnije do 20.12.2009. godine.

Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju ribnjačkih površina

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 60.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Korisnicima sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 100 % vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana ili ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020).

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
 • Overenu kopiju vodoprivredne dozvole i dokaz o plaćenim vodoprivrednim naknadama;
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina);
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane ovlašćenog projektanta;
 • Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina);
 • Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina;
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane ovlašćenog projektanta;
 • Rešenje o odobrenju za gradnju i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 09.12.2009. godine.

Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Program unapreúenja programa rada udruženja odgajivača stoke

Konkurs za raspodelu sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odg

Konkurs za unapređenje stočarstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za unapređenje stočarstva

Sredstva za sprovođenje Programa  selekcijskih mera za unapređenje  stočarstva u AP Vojvodini za 2009. godinu, u iznosu od 36.500.000,00 dinara koristiće se za:

1. Sprovođenje mera selekcije u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu i alternativnim proizvodnjama, kod kopitara i u pčelarstvu.

Mere selekcije obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u  tabelama 1. do 6. za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Tabela 1. Mere selekcije u govedarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase goveda
– Podolska rasa
1. Selekcijske smotre 100 350 35.000
– Buša
1. Selekcijske smotre 20 350 7.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih krava 10 500 5.000
Plemenite rase goveda
– Simentalska rasa
1. Selekcijske smotre 2.500 300 750.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 800 1.350 1.080.000
3. Kontrola bikovskih majki 40 3.000 120.000
4. Performans test bikova 4 25.000 100.000
5. Biološki test bikova 10 20.000 200.000
6. Progeni test na mlečnost 5 30.000 150.000
– Holštajn-frizijska rasa
1. Selekcijske smotre 15.500 300 4.650.000
2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 5.000 1.350 6.750.000
3. Kontrola bikovskih majki 120 3.000 360.000
4. Performans test bikova 3 25.000 75.000
5. Biološki test bikova 14 32.000 448.000
6. Progeni test na mlečnost 13 30.000 390.000
Svega govedarstvo 15.120.000

Tabela 2. Mere selekcije u svinjarstvu

Red.

broj

Mere selekcije Planirani obim Cena po jedinici mere/din Ukupno dinara
Autohtone rase svinja
– Mangulica
1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 50 300 15.000
2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 90

Sufinansiranje održavanja izložbi stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava za  održavanja lokalnih i regionalnih izložbi  stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2009. godinu

Sredstva za  sufinansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih  izložbi stoke u AP Vojvodini ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Raspodela sredstava vršiće se za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara  i svinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi vršiće se po vrstama stoke i to:

Govedarstvo                    400.000,00

Ovčarstvo i kozarstvo        350.000,00

Kopitari                           690.000,00

Svinjarstvo                        60.000,00

UKUPNO, dinara             1.500.000,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedine vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Učesnici konkursa treba da dostave:

Zahtev koji sadrži podatke o Programu održavanja i nazivu izložbe, datumu i mestu održavanja izložbe, vrsti i kategoriji stoke, broju grla po izložbi i navesti iznos traženih sredstava;

2. Popunjen konkursni obrazac koji se nalazi na sajtu Sekretarijata;

3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja;

4. Fotokopija PIB obrasca;

5. Fotokopija depo kartona;

6. Izveštaj sa rekapitulacijom troškova (original-pečat i potpis);

7. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje  dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Organizatori izložbi stoke kao korisnici sredstava,  konkurišu za nadoknadu troškova, i ostvaruju pravo na sredstva, preko Regionalne selekcijske službe – odgajivačke organizacije (član 14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva, “Službeni glasnik RS”, broj: 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05; i Program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2008 – 2012. godine, “Službeni list APV”, broj: 19/07)  na čijoj  su teritoriji održali izložbu stoke, a koja je vršila kontrolu njihovog rada.

Regionalna odgajivačka organizacija je dužna da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisnicima sredstava na njihov račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Raspodelu sredstava utvrdiće Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na osnovu rezultata ovog konkursa. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.12.2009. godine.