Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno usavrašavanje nezaposlenih lica

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog usavršavanja nezaposlenih lica – praktikanata

Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za dodelu novčane pomoći za 1.325 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu praktikanata, bez zasnivanja radnog odnosa, radi podizanja nivoa kompetentnosti i zapošljivosti kroz radnu praksu i stručno usavršavanje.

U zavisnosti od kategorije složenosti posla i sadržaja programa, stručno usavršavanje traje od 3 do 6 meseci i u tom periodu praktikanti ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć i to

– u mesečnom iznosu od 20.000 dinara, za lica sa visokim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju (minimum 240ESPB bodova) i prosečnom ocenom ostvarenom u toku osnovnih studija najmanje 8,5 (za 200 lica od ukupne kvote / 15% od predviđene kvote po filijalama)

– u mesečnom iznosu od 10.000 dinara, za sva ostala lica od III do VII stepena stručne spreme uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje na propisanom obrascu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izvešta

j nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Izvod iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova za koje se praktikant usavršava1;

7) Angažovanje nezaposlenih lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

  • Mladi do '330 godina, bez radnog iskustva u struci koji su u 2008 ili 2009. godini završili školovanje;
  • Lica koja su na evidenciji nezaposlenih preko 6 meseci, bez radnog iskustva na željenim poslovima i u okviru stečenih kvalifikacija;
  • Lica sa zastarelim znanjima i veštinama u cilju sticanja znanja iz oblasti novih tehnologija, metoda i organizacija rada, ukoliko je to uslov za rad u struci prema standardu zanimanja/poslova;

8) Kod kriterijuma «Program stručnog osposobljavanja/usavršavanja», za podkriterijume 1 i 3 zahtev mora imati minimum po 10 bodova za svaki od podkriterijuma da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija(CV) mentora/instruktora (mentor/instruktor mora, da ima najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Rok: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq