Bespovratna sredstva za MSP

Konkursi

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ

JAVNI POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA, POSLOVNIH INKUBATORA I KLASTERA ZA 2009. GODINU

Cilj programa je da pruži direktnu podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poslovnih inkubatora i klastera kroz učešće u finansiranju troškova konsultantskih usluga iz oblasti:

 • Priprema poslovnih planova (biznis plana, investicionog plana, studije izvodljivosti, marketing plana);
 • Uvođenje novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, nove recepture, novi dizajn proizvoda i ambalaže i sl.);
 • Izrada specijalizovanog softvera koji je u funkciji unapređenja poslovanja (za knjigovodstvo, računovodstvo, informacioni sistem, elektronsko poslovanje);
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i  procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu se opredeliti samo za jednu od ponuđenih oblasti.

Za odabranu aktivnost preduzeće/preduzetnik, poslovni inkubator ili klaster angažuje stručnog konsultanta koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Konsultanti ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici (radnja, agencija…).

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara niti veći od 600.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 60.000.000,00 dinara.

Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2009. godini. Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 4. avgust 2009. godine, osim za aktivnost „Podrška pri uvođenju novih sistema kvaliteta, standardizacije, sertifikacije, resertifikacije i razvoja menadžment informacionog sistema“ za koju je rok realizacije 30. novembar 2009. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubatori i klasteri koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (osim poslovnih inkubatora i klastera) i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da su ostvarili pozitivne finansijske rezultate poslovanja u 2007. i 2008. godini;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • oblast poslovanja: sve prerađivačke i uslužne delatnosti, sa izuzetkom trgovine, vojne i duvanske industrije, finansijskog sektora, igara na sreću;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu konkurisali kod druge državne institucije i donatora;
 • da prikupe 3 ponude konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Neophodna dokumentacija:

1.               Popunjen obrazac – prijave;

2.               Izvod o registraciji preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera (ne stariji od 6 meseci);

3.               Potvrda nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u 2008. godini i do datuma objavljivanja javnog poziva;

4.               Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2008. godinu;

5.               Potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

6.               Tri ponude sa referencama i biografijama konsultanata od kojih odabrana ponuda mora biti overena i potpisana od strane ponuđača.

Tražena dokumentacija mora biti originalna ili kopirana i overena od strane nadležnog državnog organa. Republička agencija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: značaj predložene aktivnosti za razvoj preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, uspešnost poslovanja preduzeća/radnje, poslovnog inkubatora ili klastera, iskustvo konsultanta, realnost vrednosti ponude i nivo razvijenosti opštine u kojoj je preduzeće/radnja, poslovni inkubator ili klaster registrovan.

Dostavljanje zahteva: Zainteresovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici, poslovni inkubator ili klaster podnose zahteve lično, najbližoj regionalnoj agenciji/centru ili kancelariji na naznačenim adresama.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 6. april 2009. godine.

Javni konkurs, uputstvo, obrazac prijave, izjava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektonskim stranama Republičke agencije na adresiwww.sme.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i kancelarijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na telefon 011/ 2630-054.