Unapređenje položaja invalida

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u

Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih po osnovu Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija i Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1. Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija

Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom

Intenzivne dnevne aktivnosti (Dnevni boravci)

Stimulativni i inkluzivni programi

2. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

Uklanjanje arhitektonskih barijera

3. Usluge podrške osamostaljivanja korisnika

Edukacije u cilju podizanja svesti o osobama sa invaliditetom ka ostvarivanju njihove uspešnije društvene integrac

ije

Edukacije u cilju podizanja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom

Podnosioci predloga projekta mogu biti:       Udruženja/organizacije osoba sa invaliditetom, kao i druga udruženja/organizacije čiji programi predlažu rešavanje konkretnih problema u gore navedenim oblastima.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 02.04. 2009. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Unapređenje položaja invalida

zp8497586rq