Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji  koji se finansiraju iz budžetskog fonda  iz igara na sreću

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta uttvrđenih člana 114. stav 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu:
1.    aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore;
2.    sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje);
3.    naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja;
4.    unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

Predloge posebnih programa mogu podneti: 1) Olimpijski komitet Srbije (OKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, svojih članova; 2) Paraolimpijski komitet Srbije (PKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza paraolimpijskih sportova, svojih članova  3) Sportski savez Srbije (SSS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza neolimpijskih sportova i teritorijalnih sportskih saveza, svojih članova; 4) nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, koji nisu članovi OKS, POKS ili SSS; 5) strukovna udruženja; 6) sportski klubovi;
•    da je registrovana u skladu sa zakonom;
•    da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi;
•    da ima sedište u Republici Srbiji;
•    da je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa;
•    da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
•    da je podnela godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa, ukoliko je bila nosilac programa prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa, odnosno  ako je program sa uspehom realizovan;
•    da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
•    da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup vezan za njenu delatnost;
•    da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:
•    da je u okvirima opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu;
•    da obuhvata aktivnosti utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta;
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
•    da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
•    da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
•    da se, po pravilu, realizuje u tekućoj godini;
•    da je grana sporta u okviru koje se realizuje program od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
•    da aktivnosti predviđene programom nisu već obuhvaćene odobrenim godišnjim programom nosioca programa.

2. Pri odobravanju programa prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode.

3. Odobreni programi se finansiraju u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Finansiranje aktivnosti iz programa može da obuhvati samo deo zarada zaposlenih, materijalnih troškova i administrativnih troškova nosioca programa, a najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju programa.

5. Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

6. Predlozi programa odobravaju se u zavisnosti od toga da li je za programe potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

7. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Konkursu.

8. Sa podnosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    propratno pismo;
2.    obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:
1.    kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR) i dokaz o podnetoj prijavi za evidentiranje u MOS;
2.    kopija ugovora sa bankom;
3.    kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
(za Konkurs u oblasti sporta – budžetski fond)
Sektor za sport
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta  www.mos.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: zorica.arsenic@mos.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN DO 11. maja 2012. godine,
s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima iz čl. 115. st. 4. Zakona o sportu, programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka

Link