Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave

U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo), gde je u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisuje se Javni poziv radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansirnje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Program), koje sprovode jedinice lokalne samouprave, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U skladu sa članom 35. stav 1. Pravilnika finansiranje Programa odobrava se aktom Ministarstva.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 27. stav 3. Pravilnika:
1) unapređenje termičkog omotača putem pojedinačnih mera:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenje termotehničkih sistema objekta putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom sledećim pojedinačnim merama:

(1) zamenom postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) ugradnjom toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(3) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) opremanjem izvora toplote (radijatora) sa termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
(6) zamenom postojećih i ugradnjom novih efikasnih uređaja za klimatizaciju,
(7) zamenom postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote;

3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Za meru energetske efikasnosti zamena postojećeg kotla efikasnijim kotlom u skladu sa odeljkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1), Javnog poziva, isključivo se prihvata ugradnja novog izvora toplote koji kao gorivo koristi:
1) drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta);
2) prirodan gas;
3) tečni naftni gas.

Građevinski radovi pojedinačnih projekata energetske sanacije kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema, ne mogu se finansirati sredstvima Programa

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Ministarstva za realizaciju Programa iznose 54.000.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo za finansiranje Programa po JLS iznosi do 100% planiranih budžetskih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 10.000.000 dinara po JLS.

Udeo u finansiranju pojedinačnih projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova od strane građana je 50%, a subvencionisani deo sredstava podsticaja od 50% pokrivaju JLS i Ministarstvo.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo na podnošenje prijave imaju JLS.
Pojam prijave označava dokumente iz odeljka IV. Javnog poziva.

III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA
Podnosilac prijave može konkurisati samo sa jednim Programom. Program može obuhvatiti jednu ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.

Podnosilac prijave mora imati usvojen odgovarajući akt JLS o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS, kao i da ima opredeljena sredstva u budžetu JLS za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera.

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE
Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) Prijavni obrazac (Prilog 1);
2) popunjeni obrazac Programa (Prilog 2);
3) akt JLS o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLSa koji sadrži planirane mere vezane za sprovođenje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, sa odlukom nadležnog organa JLS o usvajanju navedenog akta;
4) izvod iz budžeta JLS za tekuću fiskalnu godinu sa opredeljenim sredstvima za sufinansiranje mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS;
5) izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 3).

Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku.
Prijava se ne vraća podnosiocu.
Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice, u kom slučaju se podnosi pismeno punomoćje

V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike, link:
https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
i sadrži:
− Kompletan tekst Javnog poziva,
− Prilog 1 – Prijavni obrazac,
− Prilog 2 – Obrazac Programa,
− Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja Programa,
− Prilog 4 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu Prijave.

VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR JLS
Kriterijumi za izbor JLS su:
1) spremnost Programa za realizaciju;

2) raznovrsnost ponuđenih mera za energetsku sanaciju stambenih zgrada, privatnih kuća i stanova;

3) procenat budžeta JLS opredeljen za realizaciji mere unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji te JLS;

4) procenat učešća JLS u finansiranju programa;

5) iskustvo u realizaciji istih ili sličnih javnih poziva.

6) razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14);

Ako dve ili više JLS imaju isti broj bodova, prednost će imati JLS koja ima više bodova po kriterijumu procenat učešća JLS u sredstvima podsticaja za finansiranje pojedinačnih projekata građana. Ukoliko i po tom kriterijumu JLS imaju isti broj bodova, prednost će imati JLS sa većim procentom budžeta JLS opredeljenim za realizaciju mera unapređenja energetske efikasnosti.

VII. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 2/21– NE OTVARATI“.
na adresu:
Ministarstvo rudarstva i energetike
Nemanjina 22 – 26
11000 Beograd – Savski Venac
Pak Broj 3306
Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 21.05.2021. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.
Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:
E-mail: fondee@mre.gov.rs
Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

VIII. NEUREDNA PRIJAVA
Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.
U slučaju da u prijavi nedostaje kompakt disk ili USB memorijski stik Ministarstvo obaveštava Podnosioca prijave u kom roku, koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Ministarstva, će dostaviti kompakt disk ili USB memorijski stik. Ako prijava bude dopunjena u roku iz obaveštenja Ministarstva, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

IX. OCENA I IZBOR PROJEKATA
Ocena i izbor Programa vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom.
Ocenjivanje i izbor Programa vrši Ministarstvo na osnovu pregleda podnetih prijava.
Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.
U toku postupka ocene i izbora projekata Ministarstvo može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

X. OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PROJEKATA
Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

XI. NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA
Ministarstvo će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa Podnosiocima prijava čiji Programi budu izabrani, u skladu sa članom 36. stav 1.

Pravilnika.
Podnosioci prijava iz stava 1. ovog poglavlja će pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Propis iz stava 2. ovog poglavlja reguliše način implementacije Programa u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave proizvodima, uslugama i radovima na energetskoj efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a krajnji korisnici sredstava podsticaja su domaćinstva i stambene zajednice. Putem javnih poziva JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, u skladu sa propisom iz stava 2. ovog poglavlja.

Na propis JLS iz stava 2. ovog poglavlja, pre raspisivanja javnog poziva iz stava 3. ovog poglavlja, mora se pribaviti saglasnost Ministarstva.

Podnosioci prijava su dužni da Program realizuju u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora iz stava 1. ovog poglavlja.

Detaljnije