Javni konkurs za finansiranje izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine raspisuje Javni konkurs za podnošenje prijava za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine (u daljem tekstu: Konkurs), dokumenta koji ima za cilj sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u smislu člana 12. stav 2. Zakonom o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/11).

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA PREDLOGA PROJEKTA
Na Konkursu mogu da učestvuju udruženja mladih i udruženja za mlade (u daljem tekstu: udruženja) koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji AP Vojvodine i upisana su u registar kod nadležnog organa. Udruženja treba da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.
Da bi ostvarili pravo na dodelu sredstava, udruženja moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Pored gore navedenih kriterijuma udruženje treba da zadovolji i sledeće kriterijume:
a) da ima iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade
b) da ima kapaciteta da formira kompletan tim stručnih konsultanata i predstavnika više udruženja koji imaju iskustvo u pisanju strateških dokumenata za mlade i pokrivaju sve oblasti nacionalne strategije.

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKTA
Odobreni projekat svojim aktivnostima treba da direktno doprinosi procesu izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan). Projekat treba da obezbedi učešće mladih u izradi, donošenju i promociji akcionog plana, te da obuhvati najmanje sledeće aktivnosti:
• Sprovođenje istraživanja i prikupljanja podataka za potrebe izrade akcionog plana,
• Realizacije javne rasprave o nacrtu akcionog plana,
• Izrada teksta akcionog plana;
• Promocija akcionog plana mladima i široj javnosti.

Realizacija aktivnosti projekta biće sprovedena u bliskoj saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Radnom grupom formiranom od predstavnika drugih pokrajinskih sekretarijata.

Realizacija projekta po ovom Konkursu može trajati najduže do kraja 2021. godine.

Predlozi projekata se podnose na aplikativnom formularu konkursa koji se nalaze na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu www.sio.vojvodina.gov.rs u pisanoj formi i u elektronskoj formi na jednom CD-u.

Svi dokumenti i obrasci koji se podnose na Konkurs moraju biti popunjeni na računaru, odštampani, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje udruženja.

Postupak Konkursa sprovešće Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine i Komisija za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata koju imenuje pokrajinski sekretar.

Kriterijumi za ocenu predloga projekta su:

  • Kapaciteti i iskustvo predloženog tima stručnih konsultanata odnosno predstavnika udruženja, koordinatora tima (obavezne biografije)
  • Kapaciteti udruženja za sprovođenje programa koji se bave mladima
  • Predlog budžeta i racionalnost troškova.

Prioritet pri izboru imaće udruženje koje na zadovoljavajući način može da demonstrira kapacitete za vođenje aktivnosti neophodnih u procesu izrade Akcionog plana.

Za realizaciju projekta po ovom Konkursu, biće izabrano jedno udruženje.

Za finansiranje projekta izrade Akcionog plana planiran je iznos od 3.000.000,00 (tri miliona) dinara.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS
1. Aplikativni obrazac – prijava na konkurs;
2. Budžet projekta;
3. Rešenje o registraciji organizacije kod nadležnog organa (kopija);
4. Kopija obaveštenja MOS-a o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, sa datumom ne kasnijim od roka za dostavljanje prijave na konkurs;
5. Biografije koordinatora projekta i članova projektnog tima;

6. Dokaz o saradnji (protokol, sporazum i sl. – ukoliko se projekat realizuje u saradnji sa drugim organizacijama);
7. Dokaz o uplaćenoj pokrajinskoj administrativnoj taksi;
8. Najmanje jedna preporuka jedinice lokalne samouprave ili institucije od značaja za mlade sa teritorije AP Vojvodine;
9. Najmanje pet preporuka omladinskih organizacija, ili njihovih saveza sa teritorije AP Vojvodine;
10. Dokaz o relevantnom iskustvu na izradi strateških dokumenata u oblasti omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine u prethodnih pet godina;
11. Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije;
12. Disk koji sadrži skeniranu, ili drugačiju digitalnu formu svih dokumenata koji se dostavljaju u zahtevu (od 1. do 11.)

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave na Konkurs se dostavljaju od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 15. oktobra 2021. godine.
Konkurs će biti objavljen i u Službenom listu APV, kao i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: www.sio.vojvodina.gov.rs
Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Pokrajinske vlade radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine.

Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs, kao i prijave podnete u rukopisu, neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati, ili putem elektronske pošte: mladi@vojvodina.gov.rs

 

Detaljnije