OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

JAVNI INTERES
Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, podsticanja nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, programi i projekti za mlade, ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana, podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr), kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina, za razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva, aktivnosti penzionerskih organizacija, afirmisanja ravnopravnosti polova, drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma.

Opredeljena sredstva: 16.000.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU:
– da je udruženje upisano u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre;
– da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno da ima sedište ili ogranak i deluje na tom području kao gradska, međugradska ili republička organizacija ne kraće od šest meseci (u daljem tekstu: udruženja),
– da se program/projekat realizuje na teritoriji opštine Kanjiža
Prijava na javni konkurs podnosi se Komisiji za sprovođenje postupka javnog konkursa za programe/projekte od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini (u daljem tekstu: Komisija) na obrascima koji se u prilogu javnog konkursa objavljuju i mogu preuzeti na internet stranici www.kanjiza.rs
Za svaki program/projekat podnosi se posebna prijava.
Detaljan opis programa/projekta treba da sadrži podatke: oblast u kojoj se program/projekat realizuje, teritoriju na kojoj bi se program/projekat realizovao, vreme i dužinu trajanja programa/projekta, cilj, vrstu i obim aktivnosti koje bi se vršile u toku realizacije programa/projekta, ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa/projekta i detaljan finansijski plan.
Sastavni deo prijave je izjava odgovornog lica podnosioca prijave, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o prihvatanju obaveza podnosioca prijave u slučaju da Opština finansira ili sufinansira prijavljeni program/projekat o tome:
− da su svi podaci navedeni u prijavi istiniti i tačni;
− da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;
− da će u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji programa/projekta sa finansijskom dokumentacijom,
− da će tokom realizacije programa/projekta u publikacijama i drugim medijima biti naznačeno da je realizaciju podržala Opština.

TRAJANJE PROGRAMA/PROJEKTA
Programi/projekti mogu trajati najduže do 29. februara 2024. godine.
Jedno udruženje može učestvovati sa jednom prijavom po raspisanom konkursu, a u toku budžetske godine udruženja jednom ostvaruju pravo na dodelu sredstava.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 024/4875-166 lok.208.

Detaljnije