Kredit za nabavku sistema za navodnjavanje

Konkursi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2009. godini


Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,8 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
  • za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesn

ici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

  • originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
  • original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku), ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije,
  • potvrda o registaciji poljoprivrednog gazdinstva;
  • originalno uverenje o plaćenom porezu(za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
  • fotokopija lične karte( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
  • procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja(ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat)

Konkurs je otvoren do 15.mart.2009 godine.


zp8497586rq