Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža

Konkursi

Na osnovu člana 15. stav 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2022) Predsednik opštine Kanjiža dana 19. maja 2022. godine donosi

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA
I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA U 2022. GODINI
KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE
PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22

i raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA U 2022. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE
PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22

U okviru realizacije Programa korišćenja sredstava za unapređenje energetske efikasnosti za 2022. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 2/2022) koji je donelo Opštinsko veće opštine Kanjiža, a u skladu sa čl. 15-20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2022), koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene članom 6. gore pomenutog Pravilnika, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Kanjiža. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Kanjiža.

I PREDMET
Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

 1. zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostoru za stanove i kuće
  Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida;
 2. postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće, osim krovnog pokrivača;
 3. postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće
  Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;
 4. nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice;
 5. zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade;
 6. nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće;
 7. nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.
  Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:
 8. Spoljna stolarija (PVC, drvo, aluminijum) sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):
  o a. U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
  o b. U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata;
 9. Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika: minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita;
 10. Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%;
 11. Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na prirodni gas (kondenzacioni kotao) iznosi 90%;

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim Javnom pozivom.
Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:
• da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave;
• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
• da su izmirili sve obaveze na osnovu poreza i doprinosa;
• da su izmirili sve obaveze na osnovu lokalnih javnih prihoda;
• da račun podnosioca nije blokiran odnosno nije bio blokiran u prethodne 3 godine;
• da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava na osnovu rada, krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
• da je rok isporuke dobara sa ugradnjom iz podnete prijave najmanje 45 dana od dana potpisivanja ugovora;
• da imaju ateste za materijale i proizvode navedene u podnetoj prijavi.
Podnosilac prijave – privredni subjekt može konkurisati za realizaciju jedne ili više mera iz odeljka I Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 03.06.2022. g.

Broj: 02-153/2022-I
Dana 19. 05. 2022. godine
Predsednik opštine
Robert Fejstamer

Celokupni tekst javnog poziva sa prilozima

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANJIŽA U 2022. GODINI KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA Z

www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=2725