Konkurs – Rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada

Konkursi

illegalis szemetPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2015. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija;  sanacija i rekultivacija degradiranih površina; podizanje zaštitnih zelenih pojaseva; nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 16.150.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to:

1.    5.700.000,00 za sufinansiranje projekata i izrade studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja,

2.     10.450.000,00 za nabavku opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.

Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 1.500.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
Za tačku 1.
–    pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…), odnosno odgovarajući projekat podizanja zaštitnih zelenih pojaseva
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
Za tačku 2.
–    potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada, namenu i predlog raspodele u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno naziv i namenu opreme, uređaja i drugih osnovnih sredstava za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera sa njihovom namenom i predlogom raspodele.
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,

Kriterijumi za dodelu sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–    stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–    visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
–    dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
–    funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
–    medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 30.04.2015. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava:   11.05.2015. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze: do 30.11. 2015. godine,
–    rok za dostavljanje o korišćenju sredstava 15.12.2015. godine
–    objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 11.05.2015. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 15.12.2014. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detalji