Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), u delu koji se odnosi na meru 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za koju se raspisuje ovaj javni poziv, sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

I.    Korisnici
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko jedinica lokalne samouprave podnosi jednu prijavu za izradu više vrsta projektno-tehničke dokumentacije sva projektno-tehnička dokumentacije mora da se odnosi na isti infrastrukturni projekat.

II.    Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:
1.    prethodna studija opravdanosti;
2.    studija opravdanosti;
3.    studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
4.    generalni projekat;
5.    idejno rešenje;
6.    idejni projekat;
7.    projekat za građevinsku dozvolu;
8.    projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:
1.    razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
2.    revitalizaciju braunfild lokacija;
3.    razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

III Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da su podnele popunjen prijavni obrazac Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2.    da su obezbedile sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja odluke ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: Odluka);
3.    da je izrada projektno-tehničke dokumentacije u skladu sa ciljem i namenom Programa.

IV Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:
1.    pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.1. Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave – izrada projektno-tehničke dokumentacije;
2.    izvod iz odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana donošenja Odluke;
3.    projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije overen i potpisan od strane jedinice lokalne samouprave i investitora;
4.    dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima;
5.    akt nadležnog organa koji je uslov za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je podneta prijava;
6.    procenu troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije uz dostavljanje minimalno tri međusobno uporedive ponude koje se odnose na izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije.
Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala i skenirana u elektronskom formatu na CD.

V.    Finansijski okvir
Za realizaciju Mere sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije predviđena su sredstva u visini od 80.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati ukupne troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije, i to u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:
1.    do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;
2.    do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;
3.    do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;
4.    do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Podnosilac prijave utvrđuje visinu zahteva za sufinansiranje u skladu sa cenom iz najniže dostavljene ponude.

Sve administrativne troškove koji nastanu prilikom izrade određene vrste  projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet sufinansiranja snosi jedinica lokalne samouprave i ne mogu biti sastavni deo prijave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave primenjivaće se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja zahteva.
Jedinica lokalne samouprave ne može da koristi bespovratna sredstva za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije za koju je već dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI.    Kriterijumi za odabir projekata
Pregled dostavljene dokumentacije i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.
Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz Programa i javnog poziva.
U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Postupak odabira projekata sprovodi se po sledećim kriterijumima:
1) vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
2) stepen razvijenosti;
3) efekti projekta;
4) održivost projekta;
5) usklađenost projekta sa strateškim dokumentima.
Projekat može biti ocenjen maksimalno sa 100 bodova.

VII.    Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava
Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.
Odluku donosi ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.
Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv projektno-tehničke dokumentacije, preliminarnu visinu odobrenih bespovratnih sredstava za izradu određene vrste projektno-tehničke dokumentacije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa izabranim jedinicama lokalne samouprave, nakon zaključenog ugovora između jedinice lokalne samouprave i projektanta (ponuđača), a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke koju sprovodi jedinica lokalne samouprave i izvršiti prenos pripadajućeg iznosa za sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije.
Ukoliko ugovorena vrednost prelazi odobrenu vrednost predviđenu Odlukom, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da finansira razliku.

Prilikom zaključenja ugovora između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, učešće Ministarstva u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.
Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne iskoristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 15. novembra 2016. godine.

VIII.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (22.07.2016.)

Tačno popunjen prijavni formular koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs. i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo privrede
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4165, 011/333-4189 i 011/333-4174.

Detaljnije