Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na andrevlju za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na andrevlju za 2022. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) u skladu sa Finansijskim planom za 2022. godinu, za unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja – troškove učestvovanja talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na obukama iz prirodnih i društvenih nauka, umetnosti i kulture “Andrevlje“ za 2022. godinu koje će se održavati u periodu februar-maj 2022. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj “Andrevlje“ na Andrevlju, opredeljuje iznos od 10.000.000,00 dinara.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Navedena sredstva namenjena su za podizanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškove projekta obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine u 2022. godini, koji će se održati u periodu februar-maj 2022. godine u šestodnevnom trajanju (po 5 punih pansiona), u Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine, Andrevlje, Banoštor.

Srednje škole mogu konkurisati za:
1) troškove smeštaja i ishrane učenika svojih škola (od prvog do četvrtog razreda), radi njihovog učešća na obukama, za 5 punih pansiona,
2) troškove smeštaja, ishrane i naknade za rad nastavnika svojih škola, koji će biti angažovani u svojstvu predavača za oblasti za koje se opredele i u svojstvu organizatora slobodnih aktivnosti učenika, takođe 5 punih pansiona.
Obrazovne ustanove imaju pravo da prijave od 5 do 10 učenika i od 4 do 8 nastavnika, koji ispunjavaju predviđene kriterijume.
Obuke će se organizovati u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i saglasno rasporedu koji će sačiniti Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Finansijskom podrškom koja se daje ovim Konkursom promoviše se, odnosno štiti javni interes utvrđen o dredbama člana 6., 7., 8., i 9. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 – dr- zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021).
Konkursom opredeljena sredstva u skladu sa Pravilnikom o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini (u daljem tekstu: Pravilnik) namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju vaspitno-obrazovnog rada
1a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,
2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
2a) unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština, profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,

3. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
5a) organizovano i stručno vođeno slobodno vreme učenika u vannastavnom periodu i tokom školskih raspusta putem edukativnih kampova, susreta učenika, sekcija, sportskih, naučno – tehničkih , kulturnih i drugih sadržaja.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA

Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, u skladu sa Pravilnikom, primenjuju se sledeći kriterijumi:

1. stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je program/projekat namenjen,
2. dosadašnja iskustva u realizaciji programa/projekata koji doprinose unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada,
3. kriterijumi za učenike: ovim projektom mogu biti obuhvaćeni učenici koji su učestvovali najmanje na opštinskim takmičenjima iz oblasti prirodnih i društvenih nauka, kulture i umetnosti ili koji su prethodni razred završili sa najmanje vrlo dobrim uspehom,
4. kriterijumi za nastavnike: ovim projektom mogu biti obuhvaćeni nastavnici koji su bili mentori učenicima koji su najmanje na opštinskim takmičenjima iz predmetnih oblasti osvojili 1-3 mesto ili koji po mišljenju Nastavničkog veća imaju zapažen uspeh u organizovanju slobodnih aktivnosti za učenike.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata.
Jedno pravno lice može da podnese jednu prijavu.
Uz prijavu na Konkurs, podnosi se popunjen jedinstveni obrazac prijave sa ukupnim brojem učenika i ukupnim brojem nastavnika za koje škola aplicira (u delu obrasca prijave koji se odnosi na učenike – upisuje se samo broj učenika i oblast za koju se prijavljuje, bez navođenja ličnih podataka učenika, a u delu obrasca prijave koji se odnosi na nastavnike – pored broja nastavnika koji se prijavljuje, potrebno je za svakog prijavljenog nastavnika – bez navođenja ličnih podataka, upisati kompetencije i oblast za koju se prijavljuje u svojstvu predavača).
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve.
Obrazovne ustanove dokaze o isunjavanju uslova za učenike i nastavnike će dostaviti na zahtev Sekretarijata, prilikom sačinjavanja rasporeda učešća, a za tačnost podataka navedenih u obrascu prijave, odgovoran je direktor škole.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno ovlašćenje za potpisivanje iste.

Komisija neće razmatrati:
– nepotpune prijave
– neblagovremene prijave
– nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom)
– prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 03. februar 2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu
i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
„Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja – troškovi obuke talentovanih učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine i nastavnika u svojstvu predavača na Andrevlju za 2022. godinu“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti od 19. januara 2022. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na telefon: 021/ 487 46 09, 487 42 41, 487 45 58

Detaljnije