Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Ovaj konkurs Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje za dodelu sredstava za podršku i podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja.
Cilj javnog konkursa: Podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.
Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata i portalu e-Uprave.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do:
• do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. Radne zaštitne uniforme-radna zaštitna jakna i pantalone koje moraju obezbediti adekvatnu zaštitu vatrogasaca pri intervencijama na otvorenom. Radne zaštitne uniforme moraju se razlikovati od radnih zaštitnih uniformi koje u svom radu koriste vatrogasci spasioci u Sektoru za vanredne situacije.
2. Nabavka druge opreme definisane Pravilnikom o uslovima u pogledu materijalno-tehničke i kadrovske opremljenosti dobrovoljnih vatrogasnih jedinica („Službeni glasnik RS“, broj 90/2019) i nabavka opreme za održavanje iste.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Dobrovoljna vatrogasna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koji su od javnog interesa iz ove oblasti, na koji je saglasnost dao Vatrogasni savez Vojvodine, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu, i koje je kao takvo upisano u Registar udruženja,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora biti osnovano pre 2015. godine.
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora imati minimum 5 (pet) članova.
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo ne može biti u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Dokumentacija koju na konkurs dostavljaju dobrovoljna vatrogasna društva

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave;
2. čitko popunjen obrazac – „Lista članova udruženja” sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave.
3. očitana/fotokopija lične karte odgovornog lica;
4. program/projekat dobrovoljnog vatrogasnog društva koji se podstiče/finansira, koji sadrži mere i ciljeve u oblasti zaštite od požara na koji je saglasnost dao Vatrogasni savez Vojvodine,
5. saglasnost Vatrogasnog saveza Vojvodine na program/projekat dobrovoljnog vatrogasnog društva koji se podstiče/finansira,
6. spisak opreme koja se nabavlja (u spisku opreme je potrebno taksativno navesti opremu po vrsti, količini i ceni sa i bez pdv-a). Spisak treba da bude potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom,
7. predračun potencijalnog dobavljača opreme sa cenama sa i bez pdv-a za opremu koja se nabavlja,
8. izjavu podnosioca prijave u kom Registru i pod kojim brojem je dobrovoljno vatrogasno društvo registrovano, da bi Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti mogao da pribavi rešenje o upisu u registar,
9. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
10. potvrda banke o žiro računu udruženja i fotokopija kartona deponovanih potpisa (za račun banke);
11. uverenje Poreske uprave o tome da je podnosilac prijave izmirio poreske i druge javne dažbine zaključno sa 31.12.2021. godine;
12. fotokopija Statuta dobrovoljnog vatrogasnog društva koju je overila Agencija za privredne registre,
13. izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nije ostvario podsticaj od drugog davaoca sredstava, odnosno da ista namena sredstava nije predmet drugog postupka korišćenja podsticaja u 2022.godini,
14. izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa .
15. interni akt o antikorupcijskoj politici .

Podnosilac prijave na obrazcu izjave treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju pod tačkom 11. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.02.2022. godine.

6. OBIM AKTIVNOSTI I POSTUPANJA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA

Komisiju za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima Rešenjem obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Broj lica potrebnih za sprovođenje realizacije je 5.
Komisija je dužna da izradi tekst konkursa, pravilnika, prima i obrađuje pristigle prijave.
Nakon obrađivanja prijava Komisija sačinjava zapisnik sa predlogom odluke, odluku, sačinjava predloge ugovora i izveštaje pred zaključenje ugovora i izrađuje druge akte koje donosi pokrajinski sekretar u vezi sa Konkursom.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2018), a na osnovu koje je donet Pravilnik o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja, koji je objavljen u „Službenom listu APV“, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata i portalu e-Uprave.

8. VREME ZAKLJUČENJA UGOVORA

Vreme zaključenja ugovora jeste 15 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

• sredstava za podsticanje se dodeljuju bespovratno;
• sredstva opredeljena za ovu namenu mogu biti dodeljena za programske aktivnosti predviđene za 2022.godinu;
• podnosilac može podneti samo jednu prijavu
• bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu sa sledećom dinamikom:
– 100% nakon zaključenja ugovra, u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine uz dostavljanje od strane korisnika menice i menično ovlašćenja za izvršenje obaveza po Ugovoru. Uslov za isplatu je dostavljanje zahteva za isplatu, a izveštaj o namenskom utrošku sredstava treba da dostave najkasnije do 01.09.2022.godine.

Prilikom pravdanja bespovratnih sredstava korisnik je u obavezi da pokrajinskom sekretarijatu dostavi sledeću dokumentaciju:

• original račun za nabavku predmetne investicije. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
• otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je u skladu, sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke;

• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave:

 koje su podnete pre objave Konkursa;
 koje su podnete nakon isteka roka koji je propisan Konkursom;
 koje su podnela lica koja nemaju pravo da učestvuju na Konkursu;
 svaku narednu prijavu istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini;
 poslate faksom ili elektronskom poštom;
 koje su podnete od strane udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog sekretarijata ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

• konkursna dokumentacija se ne vraća.

10. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I ROKOVI

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
s naznakom „J A V N I K O N K U R S za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. godini a koje realizuju udruženja ” ili možete dostaviti lično na pisarnici pokrajinskih organa Uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

11. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

­ Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4874546 od 10 do 14 časova.

12. INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, obrazac prijave, obrazac liste članova udruženja, obrazac izjave i Pravilnik se mogu se preuzeti sa (www.psp.vojvodina.gov.rs).

 

Detaljnije