Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini

Član 1.

U skladu sa članom 6. stav 1. Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa („Službeni gasnik RS, broj 83/2013, 35/2015, 28/2016, 44/2018 – dr. zakon, 104/2018 i 16/2021), (u daljem tekstu: Pravilnik), Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) objavljuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Pravilnikom iz stava 1. ovog člana, bliže se propisuju vrste podsticaja za očuvanje životinjskih genetičkih resursa (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Član 2.

Lice iz člana 4. Pravilnika podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje Upravi na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za ______ godinu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za 2021. godinu”, poštom ili lično na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd.

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 15. novembra do 6. decembra 2021. godine.

Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Član 4.

Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva prilaže se sledeća dokumentacija:
1) zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije;
2) za pravna lica i preduzetnike:
(1) fotokopija kartona deponovanih potpisa (OP – obrazac),
(2) fotokopija rešenja o registraciji Agencije za privredne registre.

Član 5.

Za sprovođenje ovog Javnog poziva, opredeljena su sredstva u iznosu od 30.000.000 dinara, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 6.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u 2021. godini objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije