Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2013. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje štampanih, audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursa je: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno  za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji organizacije OSI;
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1(Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br.50/11).
III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.
Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
•    značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
•    kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
•    održivost projekta.
IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 600.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za jedan projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 40% njegove vrednosti.
V

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanjaosoba sa invaliditetom.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na Internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link