Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“

I. PREDMET PROGRAMA
Programom dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su cilj Programa, podnosioci prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način dostavljanja prijave, neophodna dokumentacija, način objavljivanja javnog konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.

Sredstva namenjena za realizaciju svih programa Ministarstva za brigu o selu (u daljem tekstu: Ministarstvo) obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21), u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva i unapređenje uslova života i rada na selu, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Programska aktivnost 0002 – Unapređenje uslova života i rada na selu, očuvanje kulturno istorijskih sadržaja i negovanje tradicije; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 1.316.770.000,00 dinara, od kog je 43.000.000,00 dinara namenjeno za realizaciju Programa.

Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Mesto održavanja manifestacije „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima-selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 1. oktobra 2021. godine do kraja 2021. godine.

II. CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno – istorijskog nasleđa.

III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave.
Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

IV. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje organizovanja i promocije manifestacije „Miholjski susreti sela”. Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova:
– zakupa prostora, bine, ozvučenja i osvetljenja;
– dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica;
– nabavke medalja i pehara;
– prevoza učesnika manifestacije, komisije i sudija do mesta održavanja manifestacije;
– honorara komisije i sudija.

V. FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za finansiranje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ iznosi 500.000,00 dinara.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.

VI. USLOVI ZA KONKURISANJE
Pravo učešća na javnom konkursu ima podnosilac prijave koji ispunjava sve sledeće uslove:
1) da je podneo elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom predviđenom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2) da račun podnosioca prijave nije u blokadi počevši od 1. januara 2021. godine;
3) da je sadržina programa manifestacije „Miholjski susreti sela” kojim podnosilac prijave konkuriše u skladu sa predmetom predviđenim Programom;
4) da program manifestacije “Miholjski susreti sela” kojim podnosilac prijave konkuriše sadrži sledeće elemente:
– detaljan opis svih aktivnosti koje će se sprovoditi na manifestaciji sa mestom, datumom i satnicom dešavanja;
– specifikaciju svih troškova za čije finansiranje podnosilac prijave konkuriše, potkrepljenu predračunima.

VII. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – sredstva za finansiranje održavanja manifestacije “Miholjski susreti sela” – NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

VIII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
Ispunjenost svih uslova za učešće na javnom konkursu dokazuje se sledećom dokumentacijom:
1) elektronski popunjen obrazac prijave i prilog obrasca prijave, u kome će biti izložen program manifestacije sa detaljno opisanom sadržinom i tokom manifestacije;
2) predračun sa detaljnom specifikacijom troškova za namenu za koju podnosilac prijave konkuriše;
3) predlog ugovora o zakupu prostora/bine/ tehničke opreme gde će se manifestacija održati;
4) izjava o sufinansiranju (ukoliko podnosilac prijave učestvuje u sufinansiranju manifestacije sopstvenim sredstvima).
Ministarstvo će po službenoj dužnosti utvrditi uvidom na internet stranicu Narodne banke Srbije da li jedinica lokalne samouprave ima račun koji nije u blokadi, počevši od 1. januara 2021. godine.

IX. NAČIN OBJAVLJIVANJA KONKURSA I KOMISIJA ZA OCENU I KONTROLU REALIZACIJE PROJEKTA
Ministarstvo nakon stupanja na snagu uredbe, raspisuje javni konkurs. Javni konkurs se objavljuje na srpskom jeziku u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za konkurisanje kao i ocenjivanje prijava vrši Komisija, koju obrazuje ministar Rešenjem. Komisija ocenjuje prijave na osnovu kriterijuma utvrđenih Programom, na osnovu čega će biti formirana konačna rang lista.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosilac prijave će biti obavešten elektronskom poštom da u roku od pet radnih dana dopuni prijavu. Podnosilac prijave je u obavezi da u obrascu prijave navede mejl adresu za prijem obaveštenja o prijavi i da odredi lice u okviru jedinice lokalne samouprave koje će biti zaduženo za sve informacije povodom prijave na javni konkurs.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koja je formalno ispravna.

Komisija će odbaciti prijavu kao nepotpunu ako podnosilac prijave ne izvrši dopunu prijave u roku iz stava 4. ove glave, ili ako prijava nije dopunjena u skladu sa obaveštenjem Komisije.

Ukoliko prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava koja je ranije predata pošti.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar rešenjem, na predlog Komisije, a u skladu sa utvrđenim kriterijumima i rang listom prijava. Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju Programa.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

X. KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Komisija utvrđuje predlog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu sledećih kriterijuma koji se boduju:
1. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (deset bodova);
2. broj sela koja učestvuju u održavanju manifestacije, izražen u procentima u odnosu na ukupan broj sela na teritoriji jedinice lokalne samouprave (30 bodova);
3. finansijsko učešće jedinice lokalne samouprave (deset bodova);
4. planirani broj posetilaca manifestacije (deset bodova);
5. kvalitet i koncept sadržaja programa manifestacije sa kojim podnosilac prijave konkuriše, kao i njegova usklađenost sa ciljevima predviđenim Programom (30 bodova);
6. značaj manifestacije za jedinicu lokalne samouprave (deset bodova).

XI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave.Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne pristupi zaključivanju ugovora iz stava 1. ove glave, poništava se rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da održe manifestaciju “Miholjski susreti sela” u roku predviđenom ugovorom iz stava
1. ove glave. Nakon isteka tog roka, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da dostave izveštaj o realizaciji projekta.U slučaju novonastalih okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju održavanje manifestacije “Miholjski susreti sela” u roku predviđenom ugovorom iz stava 1. ove glave, ili otežavaju namensku upotrebu dodeljenih bespovratnih sredstava, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da obaveste Komisiju i upute joj pisani obrazloženi zahtev za izmenu ugovora, o čijoj opravdanosti će odlučivati Komisija.

XII. PRAĆENJE REALIZACIJE AKTIVNOSTI
Komisija će vršiti kontrolu realizacije svih projektnih aktivnosti.
Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi nenamensko trošenje bespovratnih sredstava ili odstupanje od ugovornih odredbi, Ministarstvo raskida ugovor, a jedinica lokalne samouprave vraća celokupan iznos dodeljenih bespovratnih sredstava u budžet Republike Srbije, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.
U roku od tri meseca od završetka Programa, Ministarstvo će radi informisanja dostaviti Vladi izveštaj o rezultatima sprovođenja Programa.

Trajanje Javnog konkursa:
Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do
3. septembra 2021.godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs
Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: tijana.nesic@mbs.gov.rs; milana.celar@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 2282 i 011 311 08 54.

Detaljnije