Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije

I. PREDMET PROGRAMA
Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Program), utvrđen je predmet i cilj Programa, podnosilac prijave na javni konkurs, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za konkurisanje, način dostavljanja prijava, neophodna dokumentacija, način objavljivanja konkursa i komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.

Sredstva namenjena za realizaciju svih programa Ministarstva za brigu o selu obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20 i 40/21) u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva i unapređenje uslova života i rada na selu, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Programska aktivnost 0002 – Unapređenje uslova života i rada na selu, očuvanje kulturno istorijskih sadržaja i negovanje tradicije; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 1.316.770.000,00 dinara, od kog je 120.000.000,00 dinara namenjeno za realizaciju Programa.

II. CILj PROGRAMA
Cilj Programa je unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama.
Realizacijom ovog Programa rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i efikasnije prohodnosti između ruralnih sredina, odnosno sela i opštinskih odnosno gradskih sedišta.

III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave.
Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

IV. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1).
Bespovratna sredstva se dodeljuju za kupovinu minibuseva koji će se koristiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za kupovinu polovnih vozila, troškove registracije predmetnog vozila, troškove osiguranja i druge troškove koji nisu u vezi sa namenom iz stava 1. ove glave.

V. FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibusa iznosi 7.000.000,00 dinara.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.
Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava smatra se konačnim dodeljenim iznosom za namenu predviđenu Programom. Ministarstvo za brigu o selu (u daljem tekstu Ministarstvo) ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti jedinica lokalne samouprave iz sopstvenih prihoda ili iz drugih izvora finansiranja (donacije itd).

VI. USLOVI ZA KONKURISANjE
Pravo učešća na javnom konkursu ima podnosilac prijave koji ispunjava sve sledeće uslove:
1) da je podneo elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom predviđenom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2) da račun podnosioca prijave nije u blokadi počevši od 1. januara 2021. godine;
3) da obezbeđuje vozača odgovarajuće kategorije za upravljanje vozilima;
4) da obezbeđuje održavanje vozila (redovan servis vozila, registracija i dr.);
5) da za iste namene nije koristio podsticajna sredstva u prethodne tri godine, koja potiču iz budžeta Republike Srbije ili budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

VII. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija dostavlja se preporučenom pošiljkom na adresu ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 2a, 11070 Novi Beograd.
Prijave se šalju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs- dodela bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva
– NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje nisu podnete na način iz st. 1. i 2. ove glave neće se razmatrati.

VIII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
Ispunjenost svih uslova za učešće na javnom konkursu dokazuje se sledećom dokumentacijom:
1) obrazac prijave- elektronski popunjen sa izjavama u prilogu koje potpisuje gradonačelnik/predsednik opštine;
2) izveštaj o izvršenom ispitivanju tržišta za predmetno vozilo sa procenjenom vrednošću potpisan od strane odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave i overen pečatom.
Podnosilac prijave je u obavezi da prilikom sačinjavanja izveštaja o izvršenom ispitivanju tržišta iz stava 1. tačke 2) ove glave, pribavi minimum tri ponude različitih ponuđača za predmetno vozilo iz glave IV stava 1. Programa, sa utvrđenom srednjom prosečnom vrednošću vozila za čiju nabavku Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva, a sve u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“ br. 68/15, 41/18, 44/18-dr.zakon, 83/18, 31/19 i 9/20).
Ministarstvo će po službenoj dužnosti utvrditi uvidom internet stranicu Narodne banke Srbije da li jedinica lokalne samouprave ima račun koji nije u blokadi, počevši od 1. januara 2021. godine.

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA JAVNOG KONKURSA I KOMISIJA ZA OCENU I KONTROLU REALIZACIJE PROJEKTA
Ministarstvo nakon stupanja na snagu uredbe, raspisuje javni konkurs. Javni konkurs se objavljuje na srpskom jeziku u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za konkurisanje kao i ocenjivanje prijava vrši Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar rešenjem.

Komisija ocenjuje prijave na osnovu kriterijuma utvrđenih Programom, a na osnovu kojih će biti formirana konačna rang lista.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije podnosilac prijave će biti obavešten elektronskom poštom da u roku od pet radnih dana dopuni prijavu. Podnosilac prijave je u obavezi da u obrascu prijave navede mejl adresu za prijem obaveštenja o prijavi i da odredi lice u okviru jedinice lokalne samouprave koje će biti zaduženo za sve informacije povodom prijave na javni konkurs.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koja je formalno ispravna. Komisija će odbaciti prijavu kao nepotpunu ako podnosilac prijave ne izvrši dopunu prijave u roku iz stava 4. ove glave, ili ako prijava nije dopunjena u skladu sa obaveštenjem Komisije. Ukoliko prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava koja je ranije predata pošti. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar rešenjem, na predlog Komisije, a u skladu sa utvrđenim kriterijumima i rang listom prijava. Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva u visini iznosa srednje prosečne vrednosti vozila utvrđenog u izveštaju o izvršenom ispitivanju tržišta podnosioca prijave, a najviše do 7.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju Programa. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

X. KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Komisija utvrđuje predlog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu sledećih kriterijuma koji se boduju:
1) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (10 bodova);
2) broj sela koji će imati benefit od realizacije ovog projekta (20 bodova);
3) seosko stanovništvo se nalazi u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RSˮ broj 102/2018)-(10 bodova);
4) finansijsko učešće jedinice lokalne samouprave u realizaciji projekta (5 bodova);
5) udaljenost sela od gradskih i opštinskih sedišta izražena u kilometrima (25 bodova);
6) efekat dobijanja bespovratnih sredstava za kupovinu minibusa na regulisanje prevoza seoskog stanovništa u okviru jedinice lokalne samouprave (30 bodova).

XI. ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i jedinica lokalne samouprave.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne pristupi zaključivanju ugovora iz stava 1. ove glave, poništava se rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

Za nabavku predmetnih dobara, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da započne postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ 91/19) u roku od 3 dana od dana uplate bespovratnih sredstava na račun jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da realizuje projekat u roku od šest meseci od dana zaključivanja ugovora iz stava 1. ove glave.

Jedinica lokalne samouprave ne može otuđiti predmetno vozilo u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem vozila.

U slučaju novonastalih okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju realizaciju projekta u roku predviđenim ugovorom iz stava 1. ove glave ili otežavaju namensku upotrebu dodeljenih bespovratnih sredstava, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da obavesti Komisiju i uputi joj pisani obrazloženi zahtev za izmenu ugovora, o čijoj opravdanosti će odlučivati Komisija.

XII. PRAĆENjE REALIZACIJE AKTIVNOSTI
Komisija će vršiti kontrolu realizacije svih projektnih aktivnosti, a jedinica lokalne samouprave je u obavezi da omogući vršenje
kontrole.

Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi nenamensko trošenje bespovratnih sredstava ili odstupanje od ugovornih odredbi, Ministarstvo raskida ugovor, a jedinica lokalne samouprave vraća celokupan iznos dodeljenih bespovratnih sredstava u budžet Republike Srbije, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Nakon realizacije projekta jedinica lokalne samouprave je u obavezi da podnese Ministarstvu izveštaj o realizaciji projekta sa pratećom dokumentacijom o namenskom i zakonitom utrošku sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za realizaciju projekta.

Izveštaj o realizaciji projekta mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i ugovor o javnoj nabavci, izvode iz Ministarstva finansija-Uprave za trezor, fakture, ugovore i drugu finansijsku dokumentaciju.

Ministarstvo zadržava pravo da od jedinice lokalne samouprave prema potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju i informacije.

U roku od tri meseca od završetka Programa Ministarstvo će radi informisanja dostaviti Vladi Izveštaj o rezultatima sprovođenja Programa.

Trajanje Javnog konkursa:
Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 3. septembra 2021.godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs
Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: bojan.bogdanov@mbs.gov.rs; milos.djokic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 2282 i 011 311 0854.

Detaljnije