Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Podsticaj zapošljavanja ugroženih lica

K O N K U R S

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE

PROJEKATA KOJIMA SE PODSTIČE ZAPOŠLjAVANjE

POSEBNO UGROŽENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru sprovodjenja aktivnih mera zapošljavanja u AP Vojvodini dodeljuje bespovratna sredstva za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva. U navedenu kategoriju spadaju: osobe sa invaliditetom, osobe mladje od 30 godina, osobe starije od 50 godina, žene i izbegla, prognana i raseljena lica.

Ukupan iznos sredstava predvidjen za realizaciju projekata iznosi 4.800.000,00 dinara.

Projekti kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva se odnose na:

1. poboljšanje informisanja o zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja i podsticajnim merama za zapošljavanje;

2. organizovanje obuke za poslovnu komunikaciju i samozapošljavanje i druge veštine radi lakšeg nalaženja posla;

3. organizovanje seminara, tribina i kampanja radi razvijanja preduzetničkog duha;

4. organizovanje konferencija o povezivanju lokalnih vlasti i organizacija koje podstiču zapošljavanje u cilju predstavljanja kapaciteta lokalnog tržišta rada.

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti

– podizanje sposobnosti zapošljavanja posebno ugroženih kategorija stanovništva na viši nivo,

– smanjenje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja gradjana i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine,

2. Najviši iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom udruženju je 400.000,00 (četiristotinehiljada) dinara.

3. Prijave na Konkurs se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili se mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta, sa obra

zloženjem projekta, ciljevima i aktivnostima u projektu, vremenu i mestu realizacije projekta, očekivanim rezultatima i iznosu sredstava koja su potrebna za realizacijuprojekta, sa detaljno navedenim budžetskim stavkama pri čemu indirektni troškovi ne mogu

premašiti 20% od ukupnih troškova projekta.

5. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na

adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad,

Bulevar Mihajla Pupina 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: „Ne otvarati – prijava na

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata kojima se podstiče zapošljavanje posebno ugroženih kategorija stanovništva“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Nablagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno dodatne uslove ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata doneće, na predlog Komisije, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

9. Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.przpr.vojvodina.gov.rs

10. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

11. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova kojim se utvrćuju medjusobna prava i obaveze, iznos sredstava finansiranja projekta, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

KONKURS JE OTVOREN DO 20.03.2009. GODINE.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje

i ravnopravnost polova: tel. 021/487-4610

zp8497586rq