Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV”

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje poljoprivredne, kako čvrste biomase, tako i peleta i briketa i ostale otpadne biomase (npr.drvne biomase iz industrije prerade drveta) u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte kao što su:ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, domovi zdravlja i sl.) a radi smanjenja energetskih troškova za korišćenje uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje otpadne biomase-kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistemi za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovii ostala prateća mašinska i elektro-oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg dotrajalog kotlovskog postrojenja za grejanje novim postrojenjem za primarno korišćenje otpadne biomase svih vrsta u energetske svrhe kao i prateće instalacije.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za navedenu namenu.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje su budžetski korisnici i koje nemaju drugih mogućnosti za rešenje problema grejanja, a imaju mogućnost da koriste otpadnu biomasu iz neposrednog okruženja.Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom za navedenu namenu.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 1.000.000,00 dinara.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV“ i u dnevnom listu ,,Dnevnik“ i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija