Јavni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini

Konkursi

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Јavni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva

Član 1.

U skladu sa članom 8. Pravilnika o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture („Službeni glasnik RS“ br. 67/2021), (u daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javni poziv naročito sadrži podatke o: vrstama podsticaja za koje se raspisuje poziv, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji uz zahtev, visini raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Javnom pozivu imaju sledeća značenja:
1) izgradnja jeste građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
2) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta investicije, i to: zaključenje ugovora o izgradnji, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
3) naseljeno mesto jeste izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

II. PREDMET PODSTICAJA

Prihvatljive investicije i troškovi

Član 3.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom jesu prihvatljive investicije i troškovi za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture i to za investicije u izgradnju i opremanje objekata:
1) za snabdevanje vodom;
2) putne infrastrukture.

Investicije i prihvatljivi troškovi koji su predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu – Lista prihvatljivih investicija i troškova za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Neprihvatljivi troškovi

Član 4.

Pravo na podsticaje ne može da se ostvari za troškove:
1) bankarske provizije, troškove jemstva i slično;
2) osiguranja i registracije predmeta podsticaja;
3) dodatne garancije i održavanja predmeta podsticaja;
4) nabavke predmeta investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili nabavke na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
5) premera i geodetskih snimanja;
6) kupovine polovne opreme, mehanizacije i građevinskih proizvoda;
7) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
8) koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine građevinskih proizvoda, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;
9) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
10) po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
11) kupovine, odnosno zakupa zemljišta i objekata;
12) održavanja, amortizacije ili zakupa.

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Uslovi u pogledu lica

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 5. Pravilnika i Javnog poziva ako:
1) nije preduzeta nijedna radnja vezana za realizaciju investicije, u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje, osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
2) se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10.000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike;
3) je realizacija investicije koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno ispunjava druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
4) ima projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, kao i građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i za investicije u nabavku nove opreme, mašina i uređaja;
5) se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne finansira iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;
6) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
7) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
8) računi korisnika podsticaja nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.
Ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje oprema koja se ugrađuje u postojeći objekat, lice koje ispunjava uslove iz čl. 5. i 6. Pravilnika i Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako je objekat u koji se ugrađuje oprema upisan kao zakonito izgrađen objekat u katastru nepokretnosti, odnosno objekat koji ima pravosnažnu upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno pravosnažno rešenje o ozakonjenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.
Ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje investicija u izgradnju i opremanje putne infrastrukture lice koje ispunjava uslove iz čl. 5. i 6. Pravilnika i Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje ako je ta investicija predviđena godišnjim programom izgradnje i rekonstrukcije opštinskih i nekategorisanih puteva.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 8.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva u roku određenom ovim Javnim pozivom, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture, koji je odštampan uz Pravilnik i Javni poziv i čini njihov sastavni deo (u daljem tekstu: Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje).

Čitko popunjen i overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se Upravi za agrarna plaćanja u zatvorenoj koverti sa naznakom i adresom jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev i napomenom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture za 2021. godinu“, neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po ovom Javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više vrsta podsticaja, odnosno jednu ili više investicija u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Rok za podnošenje zahteva

Član 9.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture za 2021. godinu, podnosi se u periodu od 30. jula do 9. avgusta 2021. godine, zaključno.

Zahteve podnete pre početka ili posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 10.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 8. Javnog poziva i člana 9. Pravilnika dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, odnosno specifikacija tehničko-tehnoloških karakteristika za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, koja sadrži naročito: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu, uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos poreza na dodatu vrednost, izražene u dinarima;
2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i za investicije u nabavku nove opreme, mašina i uređaja;
3) izvod iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave za objekat koji je predmet zahteva za odobravanje podsticaja.

Ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje oprema koja se ugrađuje u postojeći objekat, uz zahtev se dostavlja i kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, odnosno pravosnažna dozvola za upotrebu objekta koji je predmet investicije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje investicija u izgradnju i opremanje putne infrastrukture, uz zahtev se dostavlja i izvod iz godišnjeg programa izgradnje i rekonstrukcije opštinskih i nekategorisanih puteva za objekat koji je predmet investicije.

Forma dokumentacije uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 11.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje.

Obrada zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 12.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije dostavljene uz zahtev kao i pribavljanjem potrebnih podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje koji nije podnet od strane jedinice lokalne samouprave, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po ovom Javnom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Rešenje o odobravanju prava na podsticaje

Član 13.

Ako je u postupku utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, utvrđuje iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na račun podnosioca zahteva.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana korisniku podsticaja se određuje rok u kome je dužan da u potpunosti realizuje odobrenu investiciju i Upravi podnese dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke o obavezama korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom.

Izmena odobrene investicije

Član 14.

Posle donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrene investicije i podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, korisnik podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrene investicije ako:
1) su izmene odobrene investicije takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;
2) se izmene odnose na produžetak roka za realizaciju odobrene investicije, odnosno produžetak roka za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, iz opravdanih razloga;
3) realizacija odobrene investicije nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:
(1) više sile,
(2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge,
(3) promene propisa,
(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrene investicije, korisnik podsticaja dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

O zahtevu za izmenu odobrene investicije odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Ako je vrednost investicije iz zahteva za izmenu odobrene investicije manja od vrednosti predmeta investicije utvrđene rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, Uprava rešenjem iz stava 3. ovog člana nalaže podnosiocu zahteva da vrati višak isplaćenih novčanih sredstava.

Ako je vrednost investicije iz zahteva za izmenu odobrene investicije, veća od vrednosti predmeta odobrene investicije utvrđene rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, rešenjem iz stava 3. ovog člana ne može se odobriti dodatni iznos podsticaja.

Zahtev za povraćaj isplaćenih novčanih sredstava usled promenjenih okolnosti

Član 15.

Ako usled promenjenih okolnosti korisnik podsticaja nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije, može pre isteka roka za realizaciju investicije Upravi podneti zahtev za povraćaj isplaćenih novčanih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik podsticaja dostavlja dokaze kojima se čini verovatnim nastupanje promenjenih okolnosti usled kojih nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnet od strane lica kojem nije odobreno pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, kao i zahtev poslat faksom, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava povraćaj isplaćenih sredstava sa instrukcijama za uplatu i rokom za uplatu od 15 dana od dana prijema rešenja.

Lice kojem je odobreno pravo na podsticaje koje vrati novčana sredstva u skladu sa rešenjem iz stava 4. ovog člana, ne snosi pravne posledice nepridržavanja obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Realizacija odobrene investicije i dokumentacija kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije

Član 16.

Korisnik podsticaja u potpunosti realizuje investiciju pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim je odobreno pravo na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije, i u tom roku Upravi dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, i to:
1) izjavu korisnika podsticaja da je realizovao investiciju u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i dokumentaciju o izvršenoj javnoj nabavci, odnosno izjavu korisnika podsticaja da ovim zakonom za nabavku dobara, usluga ili radova nije propisana primena propisa kojima se uređuju javne nabavke;
2) ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova – za investicije u izgradnju objekta;
3) građevinsku knjigu, odnosno drugu propisanu dokumentaciju u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnja – za investicije u izgradnju objekta;
4) okončanu situaciju za izvedene radove – za investicije u izgradnju objekta;
5) upotrebnu dozvolu za objekat koji je predmet investicije, odnosno projekat izvedenog objekta za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
6) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke.

Ako je predmet investicije nabavka robe, korisnik podsticaja u roku iz stava 1. ovog člana dostavlja i:
1) račun za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
3) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije, odnosno izjavu dobavljača da roba ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;
4) izjavu dobavljača da je isporučena roba nova.

Obaveze korisnika podsticaja

Član 17.

U skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, korisnik podsticaja dužan je da:
1) se pridržava propisa kojima se uređuju standardi kvaliteta životne sredine, zaštita javnog zdravlja, zaštita zdravlja životinja i biljaka, zaštita dobrobiti životinja i zaštita poljoprivrednog zemljišta;
2) postupa na način i pod uslovima predviđenim Pravilnikom;
3) daje tačne podatke i dokumentaciju za ostvarivanje prava na podsticaje;
4) namenski koristi podsticajna sredstva kao i da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja, u roku od pet godina od dana isplate podsticaja;
5) čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje pet godina od dana isplate podsticaja;
6) vrati isplaćena novčana sredstva ako se ne pridržava obaveza iz tač. 2)-4) ovog člana;
7) vrati neosnovano isplaćena sredstva usled administrativne greške.

V. MAKSIMALNI IZNOS PODSTICAJA I UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Iznos podsticaja

Član 18.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i rurualnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari za jednu kalendarsku godinu jeste 20.000.000 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu

Član 19.

Po ovom Javnom pozivu opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 200.000.000 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

VI. INFORMACIJE

Član 20.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije