Sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja
na jezicima nacionalnih manjina

I

Cilj konkursa je da se ohrabri ili olakša proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na regionalnim ili manjinskim jezicima. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje i/ili distribucije audio ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta,
Najviši iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Svaki predlagač može konkurisati sa jednim projektom.
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

II

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica, adkevatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti, kao i održivost projekta. Prednosni kriterijumi su: programi namenjeni deci i omladini, jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina, uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika, programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica, kao i ciljeva zacrtanih u planu Alijanse civilizacija.

III

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 6.197.473,00 dinara;

IV

Prijave na konkurs podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva kulture, na stranici Sektora za medije, u opciji „Konkursi“.

Obavezna dokumentacija:

  • Obrazac 1 (manjine)
  • Obrazac 2 (specifikacija troškova)
  • dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenja o registraciji pravnog lica i o registraciji javnog glasila iz Agencije za privredne registre)
  • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne poslovne godine
  • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika)
  • overena izjava javnog glasila ili više njih u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju tv i radijskog programa)
  • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 150.00 dinara na račun 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016;

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će, uz prethodno pribavljena mišljenja nacionalnih saveta, razmotriti pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2010. godinu. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs.

Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010.godine.

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs u oblasti informisanja nacionalnih manjina.

Neblagovremene i nepotpune prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture 2009.godine dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.
Link