Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 101/2010), Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RS“ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-27/2011-02 od 27. jula 2011. godine objavljuje Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren do 26.08.2011. godine.