Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2021. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 32/2020 i 9/2021) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 1.000.000,00 dinara.
Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2021. godinu („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 32/2020 i 9/2021) u okviru Razdela 5; Glava 1; Program 14 – Razvoj sporta i omladine; Programska aktivnost 1301– 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima; funkcionalna klasifikacija 810; ekonomska klasifikacija 481; pozicija 183.

1. NOSILAC PROGRAMA
Nosilac programa mora da:
– bude registrovan u skladu sa Zakonom o sportu (u daljem tekstu: Zakon);
– bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
– isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno;
– ima sedište na teritoriji opštine, i svoju delatnost obavlja na teritoriji opštine najmanje godinu dana;
– je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
– ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
– je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
– raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
– bude član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nosilac programa ne može da:
– bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
– ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizovanju programa i prebacivanja (uplate) sredstava iz budžeta opštine na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
– bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

2. PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
2. delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač opština;
3. unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;
4. sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
5. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik opština i sportskih objekata u svojini opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave se podnose u štampanom obliku na obrascu prijave (Obrazac PP 1 – Predlog posebnih programa) koji čini prilog javnog poziva, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Trg Glavni br. 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2021. GODINU“.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA
Javni poziv je otvoren do 6.8.2021. godine i objavljuje se na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj internet strani opštine.
Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 13.8.2021. godine.
Nosilac programa je u obavezi da u roku od 15 dana od završetka realizacije programa dostavi Komisiji završni (konačni) izveštaj o realizaciji programa, sa fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava, označene na način koji je dovodi u vezu sa određenom vrstom troškova iz finansijskog plana programa, overene sopstvenim pečatom.
Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na telefon 064-806- 2158 Ela Dobo.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Detaljnije