Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

144-401-5682/2021-03

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u skladu sa Pokrajinski akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenih lica kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.
Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu u okviru Programa 0803 – Zapošljavanje i uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Javni rad sprovodi izvođač javnog rada koga određuje Sekretarijat na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, je četiri meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

II OBLASTI SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:
• Socijalnih i humanitarnih delatnosti,
• Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• Održavanja i zaštite životne sredine i prirode i
• Kulturnih i turističkih delatnosti.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada i

2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, i to:
• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;
• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;
• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:
• da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;
• da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
• da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),
• da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave
1. popunjen obrazac prijave (preuzima se sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs);
2. fotokopiju rešenja nadležnog organa o upisu u registar;
3. OP obrazac;
4. fotokopiju Statuta koji dokazuje da je udruženje registrovano za program koji je predmet javnog rada, sa vidljivom overom APR-a;
5. fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
6. fotokopija licence za pružanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite, za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.) i
7. informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.

V DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere dokumentacije i bodovanja prijave.
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova, na osnovu Predloga direktora Filijale NSZ i Saglasnosti direktora Pokrajinske službe za zapošljavanje, donosi pokrajinski sekretar za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), u roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog konkursa. 3

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Na osnovu Odluke, Sekretarijat, Filijala NSZ i korisnik sredstava kome je odobreno finansiranje (u daljem tekstu: Korisnik sredstava), zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora Filijali NSZ dostavi:
• potpisanu i overenu Izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos sredstava;
• potpisanu i overenu Izjavu o nepostajanju sukoba interesa;
• potpisanu i overenu Izjavu o posedovanju internog akta o antikorupcijskoj politici;
• ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
• novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
• specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
• sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;
• potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;
• fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava;
• ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji) i
• Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz Uprave za trezor, ukoliko postoji otvoren namenski dinarski račun i JBKJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava).

V OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava je u obavezi da:
• sa nezaposlenim licem zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima za period sprovođenja javnog rada. U slučaju prestanka angažovanja, Korisnik sredstava je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice sa evidencije NSZ, za preostalo vreme trajanja ugovora.
• organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
• namenski upotrebi preneta sredstva za sprovođenje javnog rada;
• mesečno vrši isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara, za pun fond radnih časova, odnosno, srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknadaobuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• Filijali NSZ dostavlja:

    • dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;
    • dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada i
    • nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada, finansijksi i narativni izveštaj.

• obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene;
• Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada i
• omogući budžetskoj inspekciji nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja

Sredstava, koja podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja Sredstava, koju obavlja budžetska inspekcija Autonomne pokrajine Vojvodine.

U slučaju da Korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine, Korisniku sredstava izvrši uplatu sredstava na namenski račun otvoren kod Uprave za trezor, i to:
• iznos sredstava za troškove sprovođenja javnog rada – jednokratno, nakon potpisivanja ugovora i
• mesečno, isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara, za pun fond radnih časova, odnosno,srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada.

VII OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili na broj telefona 0800 021 027, svakog radnog dana od 09 do 15 časova.

Rok za podnošenje prijava je 20. maj 2021. godine.

Izvor