Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

USLOVI U POGLEDU PODNOSILACA

  • Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove, druge ustanove i razvojne agencije jedinica lokalnih
    samouprava sa teritorije AP Vojvodine.
  • Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata.
  • Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu s nekom organizacijom, neophodno je dostaviti dokaz o saradnji s tom organizacijom (protokol, sporazum i slično).

USLOVI U POGLEDU PREDLOGA PROJEKATA
Projekti koji se finansiraju su projekti podrške sprovođenju omladinske politike definisane Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine u osam oblasti: obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje po ovom konkursu iznosi 16.000.000,00 (šesnaestmiliona) dinara. Od navedenog ukupnog iznosa, iznos od 5.000.000,00 dinara planiran je za transfere ostalim nivoima vlasti, a iznos od 11.000.000,00 dinara za dotacije
nevladinim organizacijama.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA PO KONKURSU
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje:

  1. za udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i saveze do 6. marta 2020. godine.
  2. za jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove, druge ustanove i razvojne agencije do 1. juna 2020. godine.

Komisija za stručni pregled projekata, razmatra pristigle projekte i dostavlja predloge za finansiranje sukcesivno, u skladu sa dinamikom pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od raspoloživosti sredstava za ove namene.

NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA
Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije