Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2020. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće izrade planova razvoja jedinica lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.

Uzimajući u obzir privođenje kraju finansijske perspektive EU 2014 – 2020, tekuće pripreme za novi finansijski period, kao i obavezu usklađivanja dokumentacije na nacionalnom i sub-nacionalnom nivou, a u skladu sa Zakonom o planskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 30/18), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru ovog poziva sufinansiraće:

– izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Planovi razvoja treba da budu doneti najkasnije do 01. januara 2021.godine.
Planovi moraju imati rok važenja od najmanje 7 godina.

Ovum konkursom neće biti finansirane druge aktivnosti poput revizije postojećih planskih dokumenata (strategija razvoja, sektorske strategije, akcionih planova i sl.)

Ovum konkursom neće biti finansirana izrada drugih planskih dokumenata, osim planova razvoja jedinica lokalnih samouprava, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.

II.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 2. Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno.
 3. Podnosilac projekta za sredstva iz ovog konkursa može podneti prijavu sa najviše jednim projektom.
 4. Podnosioci projekta moraju imati usvojen strateški plan razvoja sa rokom važenja do 2020. godine.
 5. Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
  Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
 6. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan.
 7. Na koverti mora da stoji naziv, “KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
 8. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 28. 02. 2020. godine.
 9. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 10. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 12. Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
 13. Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte nae-mail:

marijana.rakic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-42-08 i
milivoj.cvjetan@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-41-58 radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije