Bespovratna sredstva za unapređenje rodne ravnopravnosti i eliminisanje diskriminacije žena

Konkursi

stop-discrimination_25iF5_19369POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara) gradovima i opštinama, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Unapređenje i afirmacija rada radnih tela koja imaju za cilj unapređenje položaja žena, njihovog ekonomskog i socijalnog statusa, kao i ženskih ljudskih prava i koji svojim delovanjem promovišu koncept rodne ravnopravnosti,
– Podrška programima i aktivnostima lokalnih mehanizama kojima se povećava njihov kapacitet i vidljivost u lokalnoj zajednici,
– Podrška projektima u kojima učestvuju lokalni mehanizmi za unapređenje rodne ravnopravnosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje imaju konstituisane lokalne mehanizme za ravnopravnost polova.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina
traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara (slovima:stohiljadadinara).

3. Gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine, koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.
Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o podnosiocu projekta
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:
„Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici „

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta,
podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link