Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. A to su: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, sanacija i adaptacija komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave, objekata škola, objekata predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, objekata kulture, sportskih objekata, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca).

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 364.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
 • u kojoj fazi se nalazi projekat, ukoliko je projekat prekinut razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
 • doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD)

Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

 • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
 • Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
 • skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
 • akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:

 • projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na projekat;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Uz potrebnu dokumentaciju može se dostaviti i druga dokumentacija koja doprinosi ili prikazuje efekat podnetog zahteva na poboljšanje poslovnog okruženja (Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju – BFC/Business Friendly Certification, povećanje zapošljavanja i dr.).

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja za lokalnu samoupravu.

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 52.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
 • doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poslova;
 • uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
 • elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume sa predračunom/specifikacijom opreme za koju se planira nabavka.
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
 • u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći u cilju unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave licima sa posebnim potrebama;
 • ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.
  Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
 • Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
 • finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • Detaljan opis finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, odnosno elaborat sa opisom;
 • ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 4;
 • Plan finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana;
 • Informacija o učestalosti rizika od elementarnih i drugih nepogoda i šteta nastalih delovanjem istih u prethodne tri godine;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom zahtevu, u okviru cilja 1, 2, 3 i 4, ne može biti veći od 10% ukupno opredeljenih sredstava za cilj u okviru koga je podnet zahtev.

Posebno će biti vrednovani projekti koji su od značaja za više jedinica lokalne samouprave, odnosno koji su rezultat uspostavljene međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/2018).

Postupak odabira prijava i način prenosa sredstava
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava utvrđuje Predlog odluke o raspodeli sredstava i dostavlja ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave kojoj su sredstva dodeljena, za ostvarivanje kojih ciljeva su sredstva dodeljena i u kom iznosu.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave sa izabranim jedinicama lokalne samouprave i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne koristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2020. godine.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava
Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (7/20 od 29.1.2020).

Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se isključivo elektronskim putem na mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2, Obrazac br. 3 – za cilj 3 i Obrazac br. 4 – za cilj 4, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Uz zahtev se, WeTransfer-om ili na drugi pogodan način, dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.

Tačno popunjen zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da zahtev i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava
11000 Beograd, Birčaninova 6

Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Komisija će razmatrati samo zahteve koji su blagovremeno podneti. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz javnog poziva.

Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po najviše dva zahteva, po jednom javnom pozivu.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Detaljnije