Program zapošljavanja mladih

Konkursi

NSZ I OPŠTINA KANJIŽA

Program zapošljavanja mladih

Konkurs za dodelu subvencija za stručno osposobljavanje i zapošljavanje pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno  ili neodređeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža,

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA:

  • Refundaciju zarade za pripravnika u mesečnom iznosu od:

I    22.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim
obrazovanjem, u trajanju od 12 meseci.
II   20.000 dinara, za neto-zaradu pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim
obrazovanjem u trajanju od 9 meseci
III  18.000 dinara,za neto-zaradu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju od 6 meseci

  • refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • i troškove poreza iz zarade pripravnika

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1)    Poslodavci koji  pripadaju privatnom sektoru
2)    Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
3)    Poslodavci koji nisu u blokadi;
4)    Poslodavci koji imaju kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica

PODNOŠENjE DOKUMENTACIJE

1)   Zahtev za dodelu subvencije na propisanom obrascu
2)   Dokument o registraciji (ukoliko poslodavac nije registrovan u APR) ;
3)    Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca);
4)    Odluku o imenovanju mentora

OBAVEZE POSLODAVCA

1)     Nakon  dostavljanja Odluke o dodeli subvencije da zasnuje sa  pripravnikom radni odnos na određeno ili neodređeno vreme;
2)    Da osposobi pripravnika za samostalan rad u struci;
3)    Da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
4)    Poslodavci  koji su sa pripravnikom zasnovali radni odnos na određeno vreme,nemaju obavezu da nakon isteka pripravničkog staža zadrže pripravnike u stalnom radnom odnosu.

USLOVI ZA NEZAPOSLENA LICA

1)    Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;
2)    Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju,bez obzira na godine živote nezaposlenog lica;

Ukoliko ima potrebu poslodavac može zatražiti pomoć od NSZ prilikom izbora kandidata za pripravnike koje će angažovati.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

1)     Odlučivanje će se vršiti po podnetom zahtevu poslodavca u filijali Kikinda, a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje/ Komisije.
2)     O međusobnim pravima i obavezama  zaključiće se ugovor, između korisnika sredstava, Opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon uplate sredstava od strane Opštine.

OSTALE INFORMACIJE

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev Filijali Kikinda  prema mestu rada pripravnika, od momenta objavljivanja konkursa na sajtu NSZ-a (www.nsz.gov.rs),i trajaće do utroška predviđenih sredstava.

Link