Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Konkursi

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva  

1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća.
Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od 1.000.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:
 • 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
 • 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • rok vraćanja kredita: 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
 • grejs period: 6 meseci
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:
– četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora
– garancija poslovne banke ili založno pravo prvog reda na nepokretnosti – hipoteka.

Ukoliko je predmet obezbeđenja hipoteka, ista može biti uspostavljena na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 130% veća od traženog iznosa kredita.

Ukoliko je iznos kredita za koji se podnosi zahtev do 1.500.000,00 dinara, predmet obezbeđenja može biti i zaloga na građevinskim objektima u korist Fonda, čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 300% veća od traženog iznosa kredita. Predmet obezbeđenja, čija vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja iznosi više od 600% od iznosa traženog kredita ne može biti prihvaćen.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava koja su predviđena za finansiranje po ovom konkursu.

4. MINIMALNI USLOVI

Za sve podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju garanciju poslovne banke, važe sledeći minimalni uslovi:

 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
 • Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju hipoteku važe i ostali minimalni uslovi:

 • Kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu)
 • Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 30 dana
 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja
 • Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom
 • Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija nije veći od 30% ostvarenih godišnjih prihoda.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita ( u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi: 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara.

Uplate naknada potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 0363001101.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjen obrazac Zahtev za odobravanje kredita sa dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjen obrazac Izjava o povezanim licima
3. Popunjen obrazac Izjava o dodeli državne pomoći
4. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
5. Poslovni plan prema Sadržaju plana za TOS
6. Fotokopija osnivačkog akta i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa
7. Fotokopija OP obrasca
8. Potvrda poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu dinarskih i deviznih računa za prethodnu i tekuću godinu
9. Potvrda nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
10. Kompletne godišnje zvanične finansijske izveštaja za prethodna dva obračunska perioda
11. Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih,
12. Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu)
13. Popunjen obrazac Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu
14. Dokumentacija za obezbeđenje kredita
Četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
Dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem (vlasnika, osnivača ili direktora).

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka na nepokretnosti:
– izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnost koja je predmet hipoteke, ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahteva
– procena tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja odgovarajuće struke
– fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
– odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnosti ukoliko je ista u vlasništvu pravnog lica

U slučaju odobravanja kredita od strane Fonda potrebno je dostaviti i:
– Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda (izuzev za zaloge na poljoprivrednom zemljištu).
Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:
– pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije

*Pravna lica i preduzetnici koji kao instrument obezbeđenja po traženom kreditu predlažu garanciju poslovne banke, nisu u obavezi da dostave dokumentaciju pod podtačkom 8, 11, 12 i 13.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.
Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja konkursa, kao i zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702 ; 021/6351-022; 021/6351-014.

Detaljnije o konkursu