Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora u  opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti razvoja poslovnih inkubatora u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.850.000,00  dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom  o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu („Službeni list APV“, br. 23/2010 i 8/2011 – rebalans), za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora u opštinama i gradovima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, na poziciji 94, ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti
-ekonomska klasifikacija 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti 850.000,00 dinara i
-ekonomska klasifikacija 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 12.000.000,00 dinara,
Iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Cilj finansiranja:

–         Razvoj poslovnih inkubatora u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine
–         Razvoj privrede, malih i srednjih preduzeća

USLOVI KONKURSA:

1.     Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u kojima su osnovani poslovni inkubatori.

2.     Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu prdmet konkursa.

3.     Prijave na Konkurs za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora u opštinama i gradovima u AP Vojvodini, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 7, ili na web site www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4.     Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje razvoja poslovnih inkubatora u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.     Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

6.     Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

7.     Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

8.           Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

9.           Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

10.      Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-48-92 ili 021/456-885, putem faksa: 021/557-084.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju