Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Predmet

Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti.

Prioritet za finansiranje imaju:

– konferencije, seminari, radionice i drugi stručni skupovi, podržani od strane međunarodnih organizacija, ministarstava kulture i drugih relevantnih međunarodnih partnera, koji doprinose razvoju stručnih kapaciteta kroz razmenu znanja i iskustava;
– projekti koji se realizuju u saradnji sa više inostranih partnera, pri čemu će prednost imati zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o kulturnoj saradnji (videti listu potpisanih dokumenata na zvaničnoj stranici Ministarstva:
http://www.kultura.gov.rs/cyr/medjunarodna-saradnja/medjunarodna-dokumenta)

Cilj Konkursa je pružanje finansijske podrške programima/projektima, koji se realizuju u Republici Srbiji, a doprinose razvoju i jačanju međunarodne stručne saradnje i razmene u oblasti kulture i umetnosti, u skladu sa prioritetima međunarodne saradnje i kulturne politike Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima
konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Maksimalni iznos po projektu ne sme da prelazi 300.000,00 dinara.

Konkurs traje od 25. jula do 7. septembra 2019. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs, kao i na kontakt telefone: 011/3032 113 i 011/33 98 175.

Detaljnije