Ekonomsko osnaživanje žena u procesu samozapošljavanja, a koje su pretrpele nasilje

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2019. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u procesu samozapošljavanja, a koje su pretrpele nasilje

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2019. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u procesu samozapošljavanja, a koje su pretrpele nasilje (žrtve nasilja). Projekte sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije u oblastima od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:
– Poboljšan ekonomski položaj i status žena koje su pretrpele nasilje kroz unapređene uslove za realizaciju procesa njihovog samozapošljavanja
Republika Srbija je potpisala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, donetu 2011. godine (tzv. Istanbulska konvencija). Usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od 2011. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 12/13), 31. oktobra 2013. godine u Narodnoj skupštini Republici Srbije počeo je da teče rok za period usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa relevantnim odredbama pomenute Konvencije. Preuzimanje i sprovođenje međunarodnih obaveza proisteklih iz pomenute Konvencije, odnose se, između ostalog, na obavezu strana ugovornica, među kojima je i Republika Srbija, da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere za podršku ženama koje su pretrpele nasilje.

U vezi sa navedenim u Republici Srbiji je donet 24. novembra 2016. godine Zakon o sprečavanju nasilja u porodici („Službeni glasnik RS”, broj 94/16) koji unapređuje koordinaciju i brže reagovanje svih subjekata u društvu u slučajevima nasilja u porodici i osigurava veću zaštitu potencijalnim žrtvama nasilja. Primena ovog zakona je započela od 1. juna 2017. godine i u skladu sa tim zakonom su obrazovana tela za koordiniranu primenu zakona na svim nivoima u društvu. Zakon prepoznaje važnost integrisanog odgovora državnih institucija i potrebu za brzom akcijom na nacionalnom nivou, kako bi se osiguralo da lica nad kojima se vrši nasilje dobiju zaštitu na koju imaju pravo. Takođe, Republika Srbija je izmenila i Krivični zakon u skladu sa Istanbulskom konvencijom, čime su predviđena nova krivična dela: proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brak i sakaćenje ženskog polnog organa, koji dodatno pružaju krivično-pravnu zaštitu žena, a ovo Ministarstvo je uspostavilo 2018. godine Nacionalnu SOS telefonsku liniju.

U Nacionalnoj strategiji za rodnu ravnopravnost 2016-2020. godine, donetoj sa Akcionom planom od 2016. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 4/16), definisan je Strateški cilj 1.5. Povećana sigurnost žena od rodno zasnovanog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, a u okviru Posebnog cilja 2.6. Unapređen položaj višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa žena i razrađuju se mere za osnaživanje tih ranjivih grupa žena. U okviru jedinice 1.5. Nasilje nad ženama ističe se da je svaka druga žena u Republici Srbiji (46,1%) doživela neki oblik fizičkog nasilja, a svaka treća (30,6%) fizički napad od nekog člana porodice. U navedenom Akcionom planu, u okviru Posebnog cilja 2.3. Poboljšan ekonomski položaj žena i status žena na tržištu rada, posebno se apostrofiraju pripadnice ranjivih grupa i važnost njihovog samozapošljavanja.

Činjenica je da žene spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, a žene koje su pretrpele nasilje čine jednu od najranjivijih grupa u pogledu jednakih mogućnosti za samozapošljavanje, te im je u tom procesu potrebna stručna i ekonomska podrška. Stoga, Ministarstvo raspisuje javni konkurs za udruženja za podnošenje predloga projekata u 2019. godini radi poboljšanja ekonomskog položaja i statusa žena koje su pretrpele nasilje kroz unapređene uslove za realizaciju procesa njihovog samozapošljavanja, bez obzira na to da li su nasilje pretrpele u porodici, na radnom mestu ili u javnoj sferi.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedene teme i aktivnostima date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po javnom konkursu, koje su sastavni deo ovog Javnog konkursa.
Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim ciljem Javnog konkursa, treba da za rezultate imaju ostvarene konkretne i merljive pokazatelje ishoda realizacije projekata.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara (u daljem tekstu: RSD), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 (slovima: petsto hiljada) RSD.
Udruženje koje je nosilac aktivnosti u projektu, bez obzira na broj partnera u projektu, može potraživati sredstva za realizaciju samo jednog projekta po ovom Konkursu.

Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
 • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih projekata.
Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 26. juna do 25. novembra 2019. godine.

Uslovi

1. Opšti uslovi: Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja:

 • koja su upisana u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
 • deluju na teritoriji Republike Srbije;
 • čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, sprečavanja nasilja nad ženama i samozapošljavanja žena;
 • imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta (ljudske resurse i pristup opremi i dr.).

2. Ostali uslovi: Po navedenom Konkursu predlažu se projekti:

 • koji se realizuju na području Republike Srbije;
 • koji se mogu realizovati u intervalu od od 26. juna do 25. novembra 2019. godine;
 • koji se odnose na temu ekonomskog osnaživanja žena u procesu samozapošljavanja, a koje su pretrpele nasilje;
 • jedno udruženje, kao nosilac, može predložiti samo jedan projekat;
 • jedno udruženje kao nosilac, može biti podnosilac projekta koje želi ostvariti u partnerstvu sa drugim udruženjima, o čemu dostavlja izjavu o partnerstvu;
 • udruženje mora dostaviti predlog projekta, na Konkursom utvrđeni način (u zatvorenoj koverti, sa kompletnom dokumentacijom u štampanom i elektronskom formatu na CD-u), najkasnije do 15. aprila 2019. godine do 15.30 časova.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja – podnošenja prijave
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine kompletno popunjeni sledeći obrasci:
1. Obrazac broj 1 – Opšti podaci o podnosiocu prijave;
2. Obrazac broj 2 – Podaci o predlogu projekta za koji se traži finansiranje i/ili sufinansiranje (sufinansiranje nije obavezno);
3. Obrazac broj 3 – Budžet projekta;
4. Obrazac broj 4 – Biografije projektnog tima.

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.minrzs.gov.rs i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ), kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.civilnodrustvo.gov.rs, radi transparentnosti procesa i što šireg uključivanja organizacija civilnog društva.

Rok za podnošenje prijava

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata sa celokupnom traženom dokumentacijom i CD-om, dostave najkasnije do 15. aprila 2019. godine u 15:30 časova.

Dodatne informacije o ovom Konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Detaljnije