Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

Namena i cilj programa
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.
Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

Vrste obuka
Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Izvođač obuke
Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licenciran izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Učešće u finansiranju programa obuke
U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku,
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;

Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:
– za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to:
1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
2. stariji od 50 godina
3. pripadnik etničkih manjina.

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju, primenjuje se procenat za posebno usavršavanje.

Sredstva dodeljena po programu obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć.

Opravdani troškovi obuke:
– troškovi predavača,
– putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
– drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
– troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
– troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
– troškovi polaznika i
– opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.

U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.

Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od propisanih ovim javnim pozivom.

Dinamika isplate sredstava na ime učešća u finansiranju troškova obuke

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih na koji se mogu odobriti sredstva na ime obuke
Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:
– da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
– da u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
– da u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
– da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
– da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
– da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 24 meseca pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji:
– obavlja pripravnički staž ili
– ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe
– spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe

– specifikaciju troškova obuke potpisanu i overenu od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokumentacija o izvođaču obuke – izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke; dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke; plan i program obuke; opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke; podaci o kadrovskim kapacitetima; opis načina i kriterijuma za procenu znanja; podaci o sertifikatu; predračun troškova obuke
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;
– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs .

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaljučen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa poslodavcem
U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi
-konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to:

1. Za preduzetnika:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2. Za pravno lice:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:
– potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
– fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
– druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:
– obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
– upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
– omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
– po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata;

– zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Detaljnije