Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Ciljevi Programa:
• Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
• Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
• Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od 300,000 evra po projektu. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane korisnika granta iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

„Rojalti“ plaćanja su obaveza korisnika granta u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom) i podrazumevaju godišnju isplatu od 5% ukupnog godišnjeg prihoda generisanog prodajom nove tehnologije/proizvoda/usluge (15% ako je u pitanju licenciranje tehnologije/proizvoda/usluge trećem licu) Fondu za inovacionu delatnost u roku od 5 godina od završetka projekta, ili do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta, šta god bude prvo ispunjeno. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa korisnikom granta u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije, tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju ispuniti Podnosioci Prijava za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija, opisani u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija:
• Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
• Podnosilac Prijave je mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, ne uključujući novoosnovana privredna društva kako je definisano u ovom zakonu;
• Podnosilac Prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).

Nepodobni podnosioci prijava za Program sufinansiranja inovacija:

 • Podnosilac Prijave je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za inovacionu delatnost za iste ili slične aktivnosti;
 • Podnosilac Prijave je ostvario prihode veće od 50,000,000 evra u bilo kojoj od prethodne dve godine;
 • Podnosilac Prijave je pod kontrolom i/ili u većinskom vlasništvu (više od 50%) matične kompanije, koja je ostvarila prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od 50,000,000 evra u bilo kojoj od prethodne dve godine;
 • Podnosilac Prijave je primio više od 600,000 EUR sredstava granta u okviru svih Fondovih programa finansiranja (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede) tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca prijave i svih njegovih prošlih, sadašnjih i budućih povezanih lica (uključujući podružnice, spin-of preduzeća i povezana preduzeća koja su promenila svoje poslovno ime);
 • Protiv Podnosioca Prijave se vodi postupak stečaja ili likvidacije u trenutku podnošenja prijave;
 • Podnosiocu Prijave je izrečena trajna ili privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti;
 • Podnosilac Prijave nije izmirio sve obaveze po osnovu primenjivih poreza, doprinosa i ostalih taksi, u skladu sa nacionalnim propisima;
 • Podnosilac Prijave prijavljuje po treći put predlog projekta koji je suštinski isti, ili veoma sličan kao bilo koja dva prethodno prijavljena predloga projekta – ovo se odnosi na sve Fondove programe finansiranja – Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede (tj. bazira se na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu);
 • Podnosilac Prijave već sprovodi projekat u okviru Fondovog Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija ili Programa saradnje nauke i privrede u trenutku podnošenja prijave.

Dodela sredstava u okviru Programa sufinansiranja inovacija vrši se u skladu sa pravilima o dodeljivanju državne pomoći, kao što je predstavljeno u Pravilniku Fonda za inovacionu delatnost o pravilima državne pomoći i odgovarajućem zakonu kojim se uređuje državna pomoć.

Sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja inovacija se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Sredstva Programa sufinansiranja inovacija se ne mogu koristiti za:

 • Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;
 • Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
 • Troškove za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program koji prima sredstva granta Evropske Unije (uključujući sredstva iz Evropskog Razvojnog Fonda) ili drugih javnih izvora finansiranja;
 • Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;
 • Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
 • Kredite trećim licima;
 • Nefinansijska ulaganja;
 • Troškove zarada za zaposlene u državnoj administraciji;
 • Poreze, uključujući PDV*, carine i naknade;
 • Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • Troškove reprezentacije;
 • Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;
 • Putne troškove (uključujući dnevnice);
 • Nabavku polovnih ili prefabrikovanih dobara;
 • Aktivnosti koje su navedene u delu “Izuzeci” (Exclusion list) u Okvirnom planu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima objavljenog link http://www.inovacionifond.rs/cms/files//program-ranog-razvoja/20190324-IPA-2014-MiniMatching-ESMF-ENG.pdf
 • Isplatu gotovine sa namenskog računa projekta;

*U skladu sa regulativom kojom se uređuje finansiranje kroz sredstva iz Pretpristupnih fondova EU, finansiranje kroz Program sufinansiranja inovacija u ovom javnom pozivu oslobođeno je poreza na dodatu vrednost (PDV).

Potrebna dokumentacija
Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa sufinansiranja inovacija (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019). Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija projekta;
 • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina).
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5);
 • Finansijski izveštaji za prethodne 2 godine, gde je primenljivo.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekta mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa sufinansiranja inovacija i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-2019

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx
Fond za inovacionu delatnost
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Veljka Dugoševića 54, sekcija B4, 2. sprat
Kontakt: matchinggrants@inovacionifond.rs

Detaljnije