Inovacioni vaučeri

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Visina iznosa finansiranja:
• do 800.000 dinara, odnosno 80% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
• najmanje 20% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje
Za podnosioca prijave
• mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre
• sa sedištem u Srbiji
• u većinskom privatnom vlasništvu

Za pružaoca usluge
• javne naučnoistraživačke organizacije i sve ostale akreditovane naučnoistraživačke organizacije (uključujući i one u privatnom vlasništvu)

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/

Usluge koje se finansiraju:
• Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga
• Dokaz koncepta
• Studija izvodljivosti
• Proizvodnja laboratorijskog prototipa
• Izrada demonstracionog prototipa
• Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)
• Verifikacija tehnologije
• Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga
• Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću
• Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)
• Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala.

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Uslovi Programa: detaljno u Priručniku

Javni poziv: Otvoren od 18. marta 2019. godine do utroška opredeljenih sredstava

Kontakt: ivauceri@inovacionifond.rs

Detalnije