Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih

1. CILJ KONKURSA

Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca kroz realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine.

2. BLIŽI USLOVI KONKURSA

Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

Udruženje mladih, udruženje za mlade i njihov savez, kao Nosilac programa ili projekta, direktno je odgovorno za pripremu, sprovođenje i upravljanje programom ili projektom.

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruju ciljevi ovog konkursa iznose ukupno 70.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0006 – Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju. Nije ograničen najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva po jednom programu ili projektu.

Program ili projekat može trajati najviše sedam meseci, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

Realizacija programa i projekata može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između Nosioca programa ili projekta i Ministarstva.

Aktivnosti programa ili projekata podržanih u okviru ovog konkursa mogu se realizovati na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, nezavisno od sedišta nosioca programa ili projekta.

Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu.

Rezultati i efekti programa ili projekata moraju biti jasno merljivi, odnosno rezultati programa ili projekta treba da budu ponuđeni održivi mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju koji mogu da se multiplikuju; pokrenuti omladinski preduzetnički poduhvati; zaposlenje određenog broja mladih uključenih u program ili projekat ili pokretanje sopstvenog biznisa.

3. ELEMENTI PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA I NAČIN NJIHOVOG VREDNOVANJA

Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK;

2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica);

Prijavu podnosi lice ovlašćeno za zastupanje nosioca programa ili projekta i odgovorno je za tačnost i istinitost podataka navedenih u Prijavi. Prijava koja ne sadrži sve podatke je nepotpuna i neće biti pregledana i vrednovana.

Dopunska dokumentacija:

  • akt o partnerstvu (ukoliko je predviđeno partnerstvo);
  • akreditacija za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada ukoliko je udruženje/savez ima;
  • program obuka;
  • kopija ugovora programa ili projekta odobrenog od strane donatora (sa budžetom i logičkim okvirom programa ili projekta) u slučaju kada je predviđeno sufinansiranje programa ili projekta koju je moguće dostaviti i na engleskom jeziku ukoliko ne postoji ista na srpskom;
  • biografije osoba angažovanih na programu ili projektu;
  • biografije osoba angažovanih u direktnom radu sa mladima.

Uz završni izveštaj Nosilac programa ili projekta je obavezan da dostavi:
(1) liste učesnika obuka i treninga
(2) fotokopije izdatih javnih isprava i uverenja ili potvrda.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-33-19.

Ministarstvo će 4. aprila 2019. godine, u periodu od 12,30 do 15 časova, održati javne konsultacije u vezi objavljenog konkursa, a zainteresovani se mogu prijaviti na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, Ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

U skladu sa Pravilnikom, Ministarstvo na zvaničnoj internet prezentaciji: www.mos.gov.rs stavlja na uvid javnosti spisak svih učesnika na konkursu, kao i rezultate konkursa.

Detaljnije