Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

 

1. CILJEVI KONKURSA

1) Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
2) Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON

2. BLIŽI USLOVI KONKURSA

Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

Udruženje mladih, udruženje za mlade i njihov savez, kao Nosilac programa ili projekta, direktno je odgovorno za pripremu, sprovođenje i upravljanje programom ili projektom.

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruje cilj 1) ovog konkursa iznose ukupno 46.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0005 – Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji. U jednom programu ili projektu najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva je 2.000.000,00 dinara.

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruje cilj 2) ovog konkursa iznose ukupno 22.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0005 – Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji.

Program ili projekat može trajati najviše sedam meseci, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

Realizacija programa i projekata može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između Nosioca programa ili projekta i Ministarstva.

Aktivnosti programa ili projekata podržanih u okviru ovog konkursa mogu se realizovati na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, nezavisno od sedišta nosioca programa ili projekta.

Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom, kojim realizuje jedan od ciljeva konkursa. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu.

Za realizaciju cilja 1) konkursa Ministarstvo će odabrati jedan ili više programa i projekata iz sledećih oblasti:

− Oblast 1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;
− Oblast 2: aktivizam i aktivno učešće mladih;
− Oblast 3: zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih;
− Oblast 4: bezbednost mladih;
− Oblast 5: socijalna uključenost mladih;
− Oblast 6: mobilnost mladih;
− Oblast 7: informisanje mladih;
− Oblast 8: kultura i kreativnost mladih.

U odnosu na izabranu oblast, moguće je predložiti inovativne programe ili projekte; programe ili projekte za koje se ovim konkursom obezbeđuje sufinansiranje; programe ili projekte koji predstavljaju nastavak započetih aktivnosti iz ranijih programa ili projekata ili programe i projekte po ugledu na ranije realizovane koji su dali dobre rezultate.

Za realizaciju cilja 2) konkursa Ministarstvo će odabrati jedno udruženje/savez koje će u partnerstvu sa drugim udruženjima koordinisano sprovoditi nacionalni program MLADI SU ZAKON kroz:

(1) programsku podršku i umrežavanje kontakt tačaka, kancelarija za mlade, volonterskih servisa i drugih partnera i resursa u cilju unapređenja uslova za volontiranje među mladima i za mlade;

(2) razvijanje nacionalnih standarda kroz primere dobre prakse upravljanja volonterima i sredstvima;

(3) sprovođenje programa kojim se podržavaju neformalne grupe mladih i udruženja mladih za kratkoročne omladinske volonterske projekte u 29 upravnih okruga u Republici Srbji (najmanje 135 omladinskih volonterskih projekata različitih neformalnih grupa ili udruženja mladih, 15 obuka za najmanje 300 učesnika), koje obuhvata:

  • objavljivanje i promociju javnog poziva (konkursa) za finansiranje omladinskih volonterskih projekata;
  • organizaciju mentorstva (ugovoreni sastanci, otvorena vrata, info dan, elektronska i telefonska podrška i sl.) za podnosioce predloga projekata u cilju pružanja podrške pri razvijanju projektnih ideja u predloge omladinskih volonterskih projekata;
  • odabir volonterskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani (u saradnji sa partnerima na nivou grupe okruga) vodeći računa o ravnomernoj regionalnoj raspoređenosti, obuhvatu i vrsti ciljne grupe i temama konkursa;
  • stručno-tehničku podršku volonterskim grupama u sprovođenju omladinskih volonterskih projekata;
  • izveštavanje o realizaciji omladinskih volonterskih projekata;
  • proglašenje najboljih omladinskih volonterskih projekata u cilju prikazivanja primera dobre prakse.

(4) sveobuhvatnu regrutaciju volontera sa teritorije Republike Srbije i inostranstva za organizaciju 30 volonterskih kampova (oko 500 volontera učesnika) kroz organizovanje obuka za kamp lidere i organizatore kampa, regrutaciju kamp lidera, njihovu koordinaciju, praćenje i izveštavanje;

(5) organizaciju dve volonterske akcije sa najmanje po 100 učesnika;

(6) obeležavanje Međunarodnog dana mladih i Međunarodnog dana volontera.

(7) održavanje i dalji razvoj onlajn platforme programa MLADI SU ZAKON u cilju unapređenja pružanja objedinjenih i pravovremenih informacija prema ciljnoj grupi programa (volonterima), unapređenja i olakšavanja komunikacije učesnika programa i boljeg monitoringa aktivnosti. Onlajn platforma obuhvata:

  • javni deo e-platforme koji sadrži: javne pozive za prijavljivanje na konkurs za realizaciju omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova; kalendar svih aktivnosti; mapu svih aktivnosti sa GPS lokacijom i mogućnošću filtriranja prema okrugu, temi, datumima i sl; kratke opise svih aktivnosti; mogućnost da se zainteresovani uključe (kao učesnici, kao donatori, kroz onlajn volontiranje); formiranje e-profila volontera koji bi omogućio razne statističke preglede i kvalitativnu analizu programa;
  • zatvoreni deo e-platforme koji koriste učesnici programa (koordinator programa, organizatori omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova) i sadrži: prostor za razmenu i skladištenje raznih dokumenata, internu društvenu mrežu, prostor za kreiranje određenih radnih grupa oko određenih zadataka i sl.

(8) kontinuiranu promociju programa MLADI SU ZAKON.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave se podnose na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu
Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Beograd

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-33-19.

Ministarstvo će 4. aprila 2019. godine, u periodu od 12,30 do 15 časova, održati javne konsultacije u vezi objavljenog konkursa, a zainteresovani se mogu prijaviti na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs. Nakon prijave, Ministarstvo će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.

Detaljnije