Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnosti domaće privrede

Krediti će biti odobravani privrednim subjektima (preduzetnicima, mikro, malim, srednjim i velikim pravnim licima) sa rokom otplate od tri do dvanaest meseci od dana korišćenja, sa kamatnom stopom od 2,5% uz primenu valutne klauzule, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Instrumenti obezbeđenja su garancija poslovne banke, ugovorno jemstvo ili pristupanje dugu od strane pravnog lica, cesija potraživanja od državnih institucija i preduzeća, jemstvo fizičkog lica ili preduzetnika, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu u privatnom vlasništvu i zaloga na postojećoj opremi.

Detaljnije